Mɩndʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

N̄ɩnɩyaa cɔlɔ lɛ, ɛsɔtaa mɩndʊ kɛna mbʊ ɛyʊ naɣ nɛ ɛ-ɛsa pe yɔ. Pɩkɛna ɖoluu tɩyɛ yaa ɛzɩ ɖɔm pe sɔsɔna kpeeliɣ na nɛ pɩwɛɛ ɛsɔtaa nɛ pɩcɔʊ keteŋga nɛ pɩtaŋ.Ɛsɔtaa mɩndʊ tɛ hʊlʊnzɩ yaa wɛtʊ lɩɣna wɩsɩ nzɩ sɩwɛɛ yɔ yaa hɔɔlʊ ŋgʊ kɩtaa tɩwɛɛ yɔ. nabʊyʊ taa lɛ pɩlɩɣna tɩtɛ posiɣ nɛ tɛtʊ yaa ɖɔɖɔ ɛzɩ mbʊ nɛ mbʊ pɩwɛ tɩtaa yɔ.

Ɖolu ŋgʊ kɩwɛ Ɛsɔtaa mɩndʊ taa yɔ, kɩlɩna lɩm pɛ wena awɛ ɛsɔtaa mɩndʊ ndʊ tɩtaa yɔ. Lɩm pɛ ana, ana ayɔlɩɣna nɛ piniidiɣ keteŋga yɔɔ ɛzɩ ɖolu tɩyɛ yɔ. Lɩm feveku ŋgʊ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩwɛ ɛsɔtaa mɩndʊ taa yɔ, kɩtɛ ɖɔʊ lɩɣna wɩsɩ feveku ŋgʊ kɩwɛ yɔ kɩ-cɔlɔ: Soŋgaɣ ɛwɛɛ, ɛsɔtaa mɩndu pɩsɩɣ tɩwɛna feveku pɩɖɔɔ sɩŋŋŋ ɖɔɖɔ.