Tɛʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
22 Regen ubt

Tɛʋ kɛna ɛjaɖɛ maɣmaɣ tɛ pʋyʋ, ɛyʋ talɩzɩna yaa tolubina-kʋ. Tɛʋ lɩɣna ɛsɔdaa nɛ kitiki tataa ɖoyi ɖoyi. Tɛʋ ɛyʋ kɩlɩɣ naʋ nɛ ɛza keɣlee mbʋ pʋwɛ lɩm tɩyɛ nɛ pɩlɩɣna ɛsɔdaa nɛ pitiki yɔ pɩ-taa. Tɛʋ kɩlɩnɩ wazaɣ ɖɔɖɔ pɩtɩŋa pɩ-taa.

Pluie de printemps

Wɩsɩ n̄akɩ lɩm yɔɔ lɛ, lɩm ḿbʋ, pɩpɩsɩ fefeku nɛ pɩɖaɣnɩ kpaʋ ɛsɔdaa nɛ pʋwɛɛ mɩndʋ taa. Mɩndʋ ńdʋ, tiniɣdi kamaɣ fɛyɩ. Heelim makɩ lɛ, fefeku ŋ́gʋ, kɩpɩsɩ ɖɔmpe nɛ kɩcɔʋ mɩndʋ taa kpɛɛɛ kpɛɛɛ. Wɩsɩ n̄akɩ mɩndʋ ńdʋ siŋŋ lɛ, ɖɔmpe ana, ayoli nɛ atɔlʋʋ tataa nɛ payaɣ se tɛʋ. Tɛŋ nɩɩyɛ wɛɛ esoŋa kpaŋŋ nɛ nɩɩyɛ lɛ, ɛ́lɛ niɣdi ɖɩŋɖɩŋ. Pɩtɩŋa mbʋ yɔ, pɩlɩɣna wɩsɩ n̄aɣʋ nɛ mɩndʋ cɔʋ cɔʋ mbʋ yɔ pʋ-cɔlɔ. Yee mɩndʋ ɛcɔɔ nɛ tɩtɩŋna hɔɔlɩŋ weyi eniɣdaa yɔ ɛ-taa yɔ, ɖɔmpe wena atiki yɔ, aniɣdiɣ ɖɩŋɖɩŋ. Ɛlɛ, yee wɩsɩ ɛn̄aɣa nɛ pɩkɩlɩ niikaɣ ŋga kɛwɛɛ yɔɔ yɔ, tɛʋ ŋgʋ kitiki yɔ, kɩ-taa wɛɣ kakuu.

Rain on grass2