Tɔrɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɔrɩyɔm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 90 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa yɔ Th, ɛ-tɛ akɩtɩnɩdɩ waa tɛ. Sʊyɛdɩ Jöns Jacob Berzelius, kpɛlɩ kpɛlɛkɩyʊ nana-ɩ pɩnaɣ 1829 nɛ ɛya-ɩ hɩɖɛ se Thor, hayi yɔɔ nasɩyʊ tɛ ɛsɔ. Ɖenɖe ɛ-tʊmɩyɛ keeke yɔ wɛ mañɛzɩyɔm kpɛndɩtʊ taa nɛ palakɩ-ɩ nɛ tʊmɩyɛ ñɩɣyɩŋ wondu ndʊ tɩcɔʊ helim taa yem yɔ.

Pana tɔrɩyɔm lɛ ɛwɛ ɛzɩ ñɩɣlɩm pʊtʊ kɩkpɛdʊ Løvøy lɩm hɛkʊ taa tɛtʊ Nɔɔrivɛɛzɩ ɛjaɖɛ taa, pɩtɩŋna Morten Thrane Esmark yɔɔ. Esmark tiyinaɣ ŋñɩɩ cɛbɩyaɣ nakayɛ ɛ-caa, wilɩyʊ sɔsɔ Jens Esmark, ñɩɣlɩm kpɛlɛkɩyʊ niye mʊyʊ, papɩzɩ ɛtɩlɩ pʊtʊ ɛnʊ kɛlɛ etiyina cɛbɩyaɣ nakayɛ Sʊyɛdɩ kpɛlɩ kpɛlɛkɩyʊ Jöns Berzelius se ɛmaɣzɩ, pɩlakʊʊ mbʊ yɔ pɩnaɣ 1828 wɛɛ taa. Berzelius wili nɛ ɛtakɩ, kɛlɛ ɛyaa pʊtʊ kɩfalʊ ɛnʊ tɔrɩyɔm pɩlɩna Thor yɔɔ, sɩkandɩnavɩ ɛsɔ nazɩyʊ tʊ.

Palaba tɔrɩyɔm nɛ tʊmɩyɛ sakɩyɛ kandʊ naa taa pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʊ ndʊ kɩyakʊ waɣkɩ kedeŋga kpeekpe you sɔsɔʊ wɛɛ yɔ. Tomnasi ɖɔnɛ tʊmɩyɛ tʊ Marie Curie nɛ kpɛlɩ kpɛlɛkɩyʊ Gerhard Carl Schmidt nana tɔrɩyɔm cɛnzɩ tɔʊ pɩnaɣ 1898.

Yee tɔrɩyɔm keeke kɔyɔ ɖɩnaɣ ɛkɛ ñɩɣlɩm pʊtʊ kʊlʊm kpʊzʊyɛɛ weyi ɛwɛna keɖeɣa fenasɩ sakɩyɛ ptɩŋna kalɩkɔdaɣ ŋga kaɖaŋɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ. Peyeba-ɩ helim taa yem ɔkɩsɩzɛnɩ ɛsɩnda kɔyɔ tɔrɩyɔm mʊkɩ pazɩ pazɩ helim taa nɛ ɛpɩsɩɣ kpʊzɩyɛɛ nɛ halɩ ɛkɔɔ ɛpɩsɩ kɩkpɛdʊ. Tɔrɩyɔm tɔɖɔɔ tɛtʊ taa nɛ ɛwaɣsɩ taa, ɛlɛ ɛkɩlɩ ɖɔʊʊ tam naanaza ʊranɩyɔm, ɛwɛɛ ɖɔɖɔ pʊlɔŋ yɔ.