Marie Curie

Pɩlɩɩna Wikipediya
Marie Curie

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Fransɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Tomnasɩ ɖɔnɛ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Farsoovii, Pɔlɔɔñɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 7 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1867
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Passy, Haute-Savoie, Fransɩɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 4 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1934
Marie and Pierre Curie (centre) in their laboratory, Paris Wellcome V0030700

Palʊla Marie Curie (ɛ-hɩɖɛ sɔsɔyɛ kɛlɛ se: Maria Salomea Skłodowska herbu Dołęga) aloma fenaɣ lʊbɛ ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1867 kɛ Farsoovii, Pɔlɔɔñɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛsɩba hasɩyaɖɛ fenaɣ 4 wiye pɩnaɣ 1934 kɛ sanatorium de Sancellemoz, kɩwɛ Passy, Haute-Savoie kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛkɛ fiziki tʋ nɛ chimiste kɛ Pologne ɛjaɖɛ taa, nɛ ɛpɩsɩ ɛ-tɩ kɛ fransɩɩ tʊ.

Payaɣ ɛ-walʊ se Pierre Curie; ɛ-na-ɩ pamʊ ñɩnya tɛ samtʊ nimiye naɖɩyɛ hɔɔlʊʊ kɛ pɩnaɣ 1903 nɛ paya-ɖɩ se Prix Nobel de physique. Hɔɔlʊʊ lɛɛkʊ lɛ, Henri Becquerel ñamʊna-kʊ. Nima ana, pɩlɩna pa-tʊma wena palaba nɛ pɩlɩɩna pa-tʊma kɛ radiations waa yɔɔ yɔ. Pɩnaɣ 1911 lɛ, e-ɖeke ɛmʊ samtʊ nimiye lɛɛɖɛ nɛ ɖɩɖɩ lɛ prix Nobel de chimie pɩlɩɩna ɛ-tʊma kɛ polonium nɛ radium pɔ-yɔɔ. E-ɖekɛ ɛkɛna halaa taa halʊ weyi ɛmʊ samtʊ nima naalɛ kɛ hɔɔlɩŋ nɩɩlɛ taa yɔ. ɛ-wayɩ lɛ, ɖɩnaɣ ɖɔɖɔ Linus Pauling weyi ɛlɛ mʊ chimie tɛ samtʊ nimiye naɖɩyɛ nɛ paya-ɖɩ se prix Nobel de chimie pɩnaɣ 1954 pɩtasɩna laŋhɛzɩyɛ samtʊ nimiye pɩnaɣ1962; ɖɩɖɩ lɛ Prix Nobel de la paix. Marie Curie kɛna halʊ weyi ɛkɛna kacalaɣ-tʊ halaa taa se ɛna ɛ-walʊ pamʊ samtʊ sɩka lɩyʊʊ nɛ pɩlɩɩna pa-tʊma kɛ radium yɔɔ yɔ nɛpayaɣ-kʊ se médaille Davy yɔ.

Paa ɛɛpɩsa ɛ-tɩ fransɩɩ tʊ nɛ pɩlɩɩna ɛ-walɩtʊ yɔɔ kɔyɔ, Marie Curie tɔsɔɔ ɖenɖe ɛlɩnaa yɔ. Ɛsɩma mbʊ se ɛkɛ Pɔlɔɔñɩ ɛjaɖɛ taa tʊ nɛ ɛkpɛlɛka e-pɛlaa kɛ Pɔlɔɔñɩ kʊnʊŋ nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, ewokina-wɛ peeɖe ɖɔŋ ɖoŋ. Payaɣ heelim mbʊ se Polonium yɔ, Marie Curie lɩzɩna-ɖɩ nɛ ɛɛsɔɔla camɩyɛ mbʊ se ɛ-ɛjaɖɛ hɩɖɛ ɛsɛɛ.