Aller au contenu

Pierre Curie

Pɩlɩɩna Wikipediya
Pierre Curie

Palʊla Pɩerre Curie kɛ agoza fenaɣ kɩyakʊ 15 wiye pɩnaɣ 1859 Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ peeɖe ɖɔɖɔ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 19 pɩnaɣ 1906. Ɛkɛna tomnasɩ ɖɔnɛ kpɛlɛkɩyʊ nɛ pasɩmna-ɩ nɛ tʊmɩyɛ nɖɩ ɛlaba pɩlɩɩna cɛkasɩtɔʊ tʊmɩyɛ ɖeɖe, nɛ ñɩɩtʊ hɔm kpɛlɛkɩtʊ tʊmɩyɛ. Pierre nɛ ɛ-asɛyʊ Marie Curie pɛkpɛndɩna nɔɔ kʊɖʊmaɣ nɛ pañɩnɩ cɛkasɩtɔʊ tʊmɩyɛ nɛ mba ɖɔɖɔ pɛkɛŋna tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-calaɣ mba. Piyebina nɛ pɩnzɩ 1903 taa paha-wɛ tomnasɩ pɩsʊ tʊma samtʊ nimiyɛ kacalaɣ hɔɔlʊ nɛpakazɩ lɛɛkʊ nɛ pɛcɛlɛ-kʊ Henri Bequerel, ɛlɛ tɛ mamaaci tʊma sɔsɔna wena ɛlaba pɩlɩɩna cɛkasɩtɔʊ tʊmɩyɛ nɖɩ wiliʊ sɔsɔ Henri Beduerel yɔ.

Payaɣ Piere Curie caa se Curie. Ɛkɛlɛ ɖakʊta nɛ ɛwɛ ɛsɔdɔm taa pɩyɩyʊ lɩmaɣzɩyɛ ŋgbɛyɛ taa nɛ palʊla-ɩ pɩnaɣ 1827 nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 1910. E-ɖoo kɔyɔ Sophie-Claire Depouilly. Alʊla ɛlɛ pɩnaɣ 1856 nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 1941. Pɩerre Curie tɛfɛyɩ naŋgbaŋgaɣ kɛ sukuli nakʊyʊ taa, ɛlɛ ɛ-caanaa nɛɛ-ɖɩwaa taa ɛ-taabalʊ nɔɔyʊ, ɖa-caa Bazille. Pawɩlaɣ-ɩ akɔntanaa labʊ mbʊ yebina nɛ ɛpazɩ ɛsɔɔlɩ pɩtɛ lakasɩ nɛ pʊyɔɔ yɔɔ kɛ ɛwɛɛna pɩnzɩ hiu nɛ looɖɔ lɛ, ewolo sukuli kɩtɛzʊ taa nɛ pahayɩsɩ-wɛ nɛ ehiu ɖɔɖɔ. Peeɖe pɩkpaɣnaa nɛ ɛwolo sukuli sɔsɔʊ taa nɛ ɛpaɣzɩ pɩtɛ sukuli labʊ nɛ ɛmʊ takayɩsɩ sɔsɔsɩ sakɩyɛ pɩlɩɩna tomnasɩ pɩsʊ tʊma ñɩnɩʊ yɔɔ.