Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
orthographe
(correction liens)
(orthographe)
Ɖajaa ɛnʋ, ɛsɩba [[ɖomaɣ fenaɣ]] taa kɛ kɩyakʋ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1947 n̄ɩŋga taa. Lone yaa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛsɩba yɔ, ndʋ payaɣ size Dearborn ɖenɖe paalʋla-ɩ. Tɛtʋ ndʋ, tɩwɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Ɖajaa Henry Ford ɛnɛ, ɛkɛ tʋma ndɩ ndɩ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe.
 
Kajalaɣ yaa kɔɔnɔɔ kpaɖʋ hɛkʋ nɛ hɛkʋ n̄ɩŋgʋ taa mbɩ yɔɔ lɛ, ɖajaa ɛnɛ ɛkɛkɛna nɖɩ ndɩ tʋma laɖʋ sɔsɔ weyi patawayɩ liuu siŋŋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛnʋ kaakɛna [[Lɔɔɖɩyɛ|lɔɔɖa]] ɖɩlaɖɛ lone tʋmɩyɛ tʋ. Ɛtʋmɩyɛ nɖɩ payaɣ size Ford. Ɖɩsɩma mbʋ size ɛ-hɩɖɛ lɛ Ford, nɖɩ pakpaɣ nɛ patamasɩna ɛ-tʋmɩyɛ nɛ pɩbɩsɩpɩpɩsɩ fɔrdɩsɩm (foridismefordisme).
 
Pɩkɛna ndɩ ndɩ tʋmɩyɛ labɩnaʋ wɛɖʋ nakʋyʋ. Palakɩ yaa poluki wendu ɖama yɔɔ ɖama yɔɔ nɛ pɩwɛ pɩlɔɔ. Tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, ɛzɩma ɛnʋ sɩzɩ poluki yaa palɩzʋʋ ɖɩ-taa wondu kahɛza kɛ tam mbɩ yɔ lɛ, pɛhɛyʋ tʋma laɖaa liidiye nɛ pɩɖɔɔ. Tʋmɩyɛ labʋ kahɛza wɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa, sɩna siŋŋ kɛ Amerika ɛjaɖɛ pinaɣ 1910 n̄ɩŋga taa.
3 253

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ