Aller au contenu

Henry Ford

Pɩlɩɩna Wikipediya
Henry Ford

Henry Ford kɩlɛmʋʋ pɩnaɣ 1935 taa
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Etaazuunii
Ɛ-tʋmɩyɛ lɔɔɖa ɖɩlaɖɛ lone tʋmɩyɛ tʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Dearborn, Michigan, Etaazuunii
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 30, pɩnaɣ 1863
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Dearborn, Michigan, Etaazuunii
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʋ 7, pɩnaɣ 1947

Henry Ford kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Etaazuunii yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa. Palʋla-ɩ Hasɩyaɖɛ fenaɣ taa kɩyakʋ hiŋ naadozo (30) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1863 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla ɖajaa sɔsɔ Henry Ford ɛnɛ yɔ, nɖɩ payaɣ size Dearborn, ɖɩwɛ Michigan ɛjadɛ nɖɩ ɖɩɖɩ kɛna Etaazuunii tɛ ɛjaɖɛ cikpeɖe naaɖɩ yɔ ɖɩ-taa.

Ɖajaa ɛnʋ, ɛsɩba ɖomaɣ fenaɣ taa kɩyakʋ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1947 n̄ɩŋga taa. Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛsɩba yɔ, ndʋ payaɣ size Dearborn ɖenɖe paalʋla-ɩ yɔ. Ɖajaa Henry Ford ɛnɛ, ɛkɛ tʋma ndɩ ndɩ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Etaazuunii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe.

Kɔnɔɔ kpaɖʋ hɛkʋ nɛ hɛkʋ n̄ɩŋgʋ taa mbɩ yɔɔ lɛ, ɖajaa ɛnɛ ɛkɛkɛna ndɩ ndɩ tʋma laɖʋ sɔsɔ weyi patawayɩ liuu siŋŋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛnʋ kaakɛna lɔɔɖa ɖɩlaɖɛ lone tʋmɩyɛ tʋ. Ɛtʋmɩyɛ nɖɩ payaɣ size Ford. Ɖɩsɩma mbʋ size ɛ-hɩɖɛ lɛ Ford, nɖɩ pakpaɣ nɛ patamasɩna ɛ-tʋmɩyɛ nɛ pɩpɩsɩ fɔrdɩsɩm.

Poluki wendu ɖama yɔɔ ɖama yɔɔ nɛ pɩwɛ pɩlɔɔ. Tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, ɛzɩma ɛnʋ sɩzɩ poluki ɖɩ-taa wondu kahɛza kɛ tam mbɩ yɔ lɛ, pɛhɛyaa tʋma laɖaa liidiye nsakɩyɛ tɔyɩ.