Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

liens
ñc (Révocation des modifications de Gnangbade (discussion) vers la dernière version de Kamazina)
Wonuu Yʋsʋʋ: Révocation
(liens)
Pʋ-tɔbʋʋ se kɩpɩzɩɣ kɩkɛ nazɩyʋ pe taa naɖɩyɛ. Yee paɖʋza nazɩyʋ sɩɣlɩyʋ weyi payaɣ se idroniyɔɔm yɔ lɩm taa nɛ ɛyɔlɩ yɔ, pana siziŋ tʋ. Ɖoŋ sɔsɔŋ nɩɩyɛ sidiɣna kpɛlɩkpɛlɩ wondu sidii sidii nɛ siziŋ wondu lɩɣ.
 
Kpɛlɩkpɛlɩ wondu ńdʋ, tɩ-taa natʋyʋ kɔyɔ, ho nɛ kɩbɩm tɛ amoniyakɩ tɛ lɩm. Amoniyakɩ lɩm pʋnɛ pʋwɛŋna ɖoŋ se pɩpɩzɩ pɩhɔlɩ nazɩyʋ sɩɣlɩyʋ weyi payaɣ se « hydroxyle » yɔ lɩm taa.
 
Siziŋ tɩnaa wɛna ɖoŋ yɔlɩyaa yɔɔ, ɛlɛ, siziŋ tɩnaa mba pɛfɛyɩ ɖoŋ yɔ, pɛfɛyɩna ɖoŋ nɩɩyɛ yɔlɩyaa yɔɔ. Yee siziŋ tɩnaa ɛɖɔ kpɛlɩkpɛlɩ wonuu nakʋyʋ taa kɔyɔ, piyeki nɛ siziŋ tɩnaa ɖɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ.
Pasɩma siziŋ tɩnaa ɖooo lɔŋ. Pasɩm-wɛ pɩlɩɩna ɖoŋ weyi pɛwɛna nɛ papɩzɩɣ pɔhɔlʋʋ ñɩɣlɩm tɛtʋ yɔ.
 
Kpɛlɩkpɛlɩ laɖʋ sɔsɔ, ɖajaa Robert Boyle ñɩnaa nɛ ɛtɩlɩ se siziŋ tɩnaa wɛna ɖoŋ se pɛlɛɣzɩ mbʋ payaɣ se « tournesol » yɔ tɔlɩm. Ɖajaa ɛnɛ ɛñɩnaa nɛ ɛna se siziŋ tɩnaa yeki nɛ « tournesol » tɔlɩm kɛ [[Sɛmɩŋ|kɩsɛmɩŋ]]. Ɖajaa Robert Boyle kɛ [[Aŋgɩlɩtɛɛrɩ|Iŋglisi]] ɛjaɖɛ taa tʋ.
3 916

modifications