Salvador Dalí

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Salvador Dalí
Dali Allan Warren.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Ɛsipaañɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Figueres, Catalonia, Ɛsipaañɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Agoza fenaɣ kɩyakʋ 11 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1904
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Figueres, Catalonia, Ɛsipaañɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kɔnaɣ fenaɣ kɩyakʋ 23 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1989
Salvador dali signature.svg
Salvador Dali NYWTS

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech kɛ Ɛsɩpaañɩ tʋ. Palʋla ɖajaa sɔsɔ Salvador Domingo Felipe kɛ egeetiye yaa lone nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Figueras yɔ ɖɩ-taa.

Hɩɖɛ nɖɩ pakɩlɩna-ɩ sɩm yaa pakɩlɩ yaʋ yɔ, nɖɩ lɛ Salvador Dalí. Ɛkɛ mbʋ payaɣna Fransɩɩ kʊnʊŋ taa size "marquis de Dalí de Púbol" yɔ. Palʋla-ɩ agoza fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kʋɖʋmʋ (11) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1904 n̄ɩŋga taa. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛ-ka sɔɔla tʋma ndɩ ndɩ labʋ siŋŋ yɔ. Ɛfɛyɩ felendu kaʋ. Ɛsɔɔla nesi tɛɛ tʋma ndɩ ndɩ labʋ.

Dalí.Perseo

E-egeetiye Figueras tɛtʋ ndʋ, tɩ-taa paalʋla-ɩ yɔ, tɩ-taa peeɖe ɖɔɖɔ ɛsɩba kɔlaɣ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ naadozo yaa hiŋ naalɛ nɛ naadozo (23) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1989 n̄ɩŋga taa. Ɖajaa Salvador ɛnɛ, ɛsɩkaɣ lɛ, ɛkawɛna pɩnzɩ hiŋ lʋbɛ nɛ pɩtɩnɩ pɩyɔɔ pɩnzɩ kagbanzɩ (75) kɛ mbʋ yɔ. Ɛɛkɛ tʋma ndɩ ndɩ laɖʋ weyi ɛfɛyɩ pɛkɛdɩna nɔɔyʋ ɖɔɖɔ yɔ. Ɛwɛ lɔŋ nɛ lɛɣtʋ siŋŋ, ɛwɛ ɖɔɖɔ kpeɖe kpeɖe ɛ-tʋma labʋ taa.

Dalí.Rinoceronte

Ɖajaa sɔsɔ Salvador Dalí kɛ sɛmɩŋ taʋʋ tʋmɩyɛ laɖʋ kam tʋ nɔɔyʋ kɛ Ɛsɩpan̄ɔlɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Ɛtaɣ sɛmɩŋ tɔlɩm kuduyuŋ sɔsɔ sakɩyɛ, nɛ kɩlɛmɩŋ kɩlɩzɩŋ weyi ɛfɛyɩ kalɩʋ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ saɣʋʋ tʋmɩyɛ. Ɛkɛ sɩɣgbelasɩ saɣyʋ tʋmɩyɛ laɖʋ sɔsɔ kpim kpim nɔɔyʋ. Sɩɣgbelasɩ nzɩ ɛsaɣkɩ yɔ, nzɩ nabɛyɛ n̄ayaa size agɔlɩmaa. Ɛsaɣ ɛyʋ nɛ peteheyiŋ size ɛyʋ ɛnʋ efezu ŋtisuu.

Ɖajaa Salvador ɛnɛ, ɛsaɣkɩ ɖɔɖɔ, wendunaa ndɩ ndɩ sakɩyɛ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ lakɩ waa mayʋ. Pʋtɔbʋʋ size ɛkɛ pʋtʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlaɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Lakɩ lakɩ maʋʋ yaa lakɩ waa maʋʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, nɖɩ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "scénariste". Pakalʋʋna ɖɔɖɔ ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ kɛ takayaɣsɩ mayaa taa. Ɛkɛ takayasɩ mayʋ pacidim sɔsɔ nɔɔyʋ.

Ɛ-takayaɣsɩ maʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ, ɖɩ-tʋmɩyɛ taa pazʋʋyɩ hɩɖɛ size Katalan takayaɣsɩ mayʋ. Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, pasɩma-ɩ ɛ-ɛjaɖɛ taa nɛ kedeŋa yaa ɛjaɖɛ kpeekpe taa. Ɛ-tʋmaa fɛyɩ pamazɩyɛ nɛ naayɛ. Ɛlakɩ ɛ-tʋma anɛ yɔ nɛ sɔɔlɩm nɛ taa leleŋ mbʋ yɔ, ɛnʋ lɩzɩna yɛ, nɛ ɛkpɛlɩkɩ yɛ. Pagba ɛ-hɩɖɛ nɛ paya yaa pɛcɛlɛ keɖeyaɣ wendu kuduyuu sɔsɔʋ nakʋyʋ. Ɛ-hɩɖɛ lona naayɛ kɔyɔ : Salvador Dali Museum, nɛ théâtre-musée Dalí.