Sɩlɩsɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Sɩlɩsɩyɔm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ taa pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 14 nɛ yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Si. Ɛkɛ ɖɔmbɛyɛ liɖe taa pʊtʊ. Ɛkɛ pʊtʊ weyi ɔkɩsɩzɛnɩ wayi lɛ, ɛtɔyɩ sakɩyɛ tɛtʊ pɔɔɖɛ taa ɖɔɖɔ yɔ ɛ-tɛ hilimiye kɔyɔ 25,7%, ɛlɛ tʊʊzʊʊ hɔɔlʊʊ taa lɛ, ɛtapazɩ ɛkɛ kɩjɛyɩɣ pʊtʊ nɔyɔ fezuu tɔm taa.

Ɛzɩ ɖɔmbɩyɛ kɩɩkpayʊ tɛ lɛ, pɩcakpalɩmɩyɛ (SiO2) nɖɩ ɖɩlɩna tɛtʊ fekediŋ naalɛ tʊ tɛ yɔ, palakana-ɩ tʊmɩyɛ ɖooo pitihiɣ kɛ ñɩɣlʊʊ ɖeɖe. Ɖooo kpaɣɖʊ 20 alɩwaatʊ hɛkʊ taa lɛ, nazɩyʊ pee kpɛlɛkʊʊ kɩfam lɩɩ (hɔɔlʊʊ ɖɛzʊʊ ñɩɣyʊʊ), pɩsa nɛ pala wondu lɛɛtʊ ɛzɩ sɩlɩsɩyɔm naa wondu yaa ɛzɩ palabɩna laatriki miŋ weyi ɛlakɩ tʊmɩyɛ wɩsɩ yɔ.

Hɩɖɛ nɖɩ ɖɩlɩna latɛŋ kʊnʊŋ taa kɛnɛ silex, silicis nɛ ɖɩ-tɔbʊʊ se kaʊʊ yaa pɩcakpalɩmɩyɛ. Pɩpɩzɩɣ piyiiduu, Ɛnglɩsɩ kʊnʊŋ taa lɛ, silicon wɩlɩɣ se pɩkɛ sɩlɩsɩyɔm, silicone wɩlɩɣ sɩlɩsɩyɔm wonuu nɛ silica wɩlɩɣ se pɩkɛ pɩcakpalɩmɩyɛ. Sɩlɩsɩyɔm ŋgʊ ɖɩyɔɔdʊʊ kʊ-tɔm yɔ pɩnaɣ 1824 palɩ kɩ-yɔɔ pɩtɩŋna Berzelius yɔɔ.

Yee ɛjaɖɛ taa soŋgaɣ nɛ ɛsɔkaɣ ñɩɣyʊʊ ɛwɛ camɩyɛ kɔyɔ sɩlɩsɩyɔm wɛɣ kpeŋgeyem, nɛ pʊcɔ ɛpɩzɩ eyoli lɛ, ɛtalɩɣ 1414°C nɛ wasɩɣ ɖeɖe kɔyɔ 3265°C. Ɖɔɖɔ ɛzɩ lɩm yɔ, ɛnʊ ɛkpɩndɩɣ lɩm ɖeɖe pɩkɩlɩɣ ɖenɖe ekpeŋela yɔ, ŋgʊ lɩm wondu lɛɛtʊ fɛyɩ mbʊ. Mbʊ yebina nɛ ɛkɛ wonuu ŋgʊ kɩhaɣ soŋgaɣ camɩyɛ yɔ.