Aller au contenu

Sɩkandɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sc-TableImage

Sɩkandɩyɔm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ 21 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa Sc. Ɛkɛ hɛkʊ nɛ hɛkʊʊ ñɩɣlɩm wonuu ɖɔfɩɩ ŋgʊ, e-tomnaɣ hʊlɩma kpʊzɩyɛɛ. Pana-ɩ nabʊyʊ taa tɛtɛɛ nabɛyɛ nabɛyɛ taa kɛnɛ nɛ pɛ-tɛ nɛ Sɩkandɩnafɩ kiŋ. Ɛ nɛ ɩtrɩyɔm nɛ lantanɩdɩ waa pɛwɛna tɛtʊ naa nabɛyɛ taa.

Electron shell 021 Scandium

Sɩkandɩyɔm (latɛŋ kʊnʊŋ taa lɛ, scandia pɩwɩlɩɣ se Sɩkandɩnafɩ), Lars Fredrik Nilson lɩna ɛ-yɔɔ pɩnaɣ 1879 alɩwaatʊ ndʊ ɛ nɛ ɛ-ɛgbaɣdɩna tʊmɩyɛ laɖaa pañɩnaɣ kɛdɛɖaɣ tɛtʊ naa yɔ. Nilson ɖʊ se ɛna pʊtʊ ɛnʊ ɛ-wɛtʊ pɩtɩŋna mʊntʊsʊʊ weluu tɛ pɩlɩna tɛtɛɛ esenite nɛ gadolinite pɔ-yɔɔ.

Dmitri Mendeleïev kaayɔpɔdɩ pɩnaɣ 1869 alɩwaatʊ taa kɛ sɩkandɩyɔm tɔm naa nabɛyɛ nɛ ɛyaa-wɛ se ekabore waa, ɛlɛ ɛlabɩ tʊmɩyɛ nɛ ɛ-tɛ wɛɛ paɣtʊ. Per Teodor Cleve lɩ sɩkandɩyɔm kalɩkɔdaɣ alɩwaatʊ kʊyʊmtʊ ndʊ tɩ-taa ɛlɛ tɩwɛɛ ndɩ Nilson ñɩntʊ, Cleve ñawɩlɩɣ se sɩkandɩyɔm nɛ ekabo pɛkɛ kʊyʊm.

Scandium

Pɩnaɣ 1937, kajalaɣ ɖeɖe palaba ñɩɣlɩm sɩkandɩyɔm pɩlɩna nazɩyʊ yɛkɛlɩnayʊ pɩtɩŋna pɔtasɩyɔm nɛ lɩtɩyɔm nɛ sɩkandɩyɔm kalɩkɔdaɣ pɛkpɛndʊʊ yɔɔ nɛ pɛ-tɛ yɔlʊʊ ɖeɖe yɔ 700 ŋtalɩ 800°C. Kajalaɣ sɩkandɩyɔm liviri ñɩlɩm ŋgʊ keeke pɩtalɩ 99% wɛʊ mbʊ yɔ paalaba-kʊ pʊcɔ pɩnaɣ 1960 wɛɛ.