Sɔɔlɩm hɔŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Foyer-de-charite-de-baye

Sɔɔlɩm hɔŋ lɩzɩyʋʋ payaɣ size Marthe Robin. Ɛpazɩ lɩzɩɣ pɩ-tɛ hɔŋ ɛnʋ kɛ pɩnaɣ 1936 taa. Nɛ ɖajaa weyi ɛlɛ ɖʋwayɩ nesi yɔ payaɣ size Georges Finet, weyi ɛkɛ ɛsɔ tɛ layʋ yɔ. Sɔlɩm hɔŋ ɛnɛ, ɛkɛ angba wena agbelu mɛvɛyɩ nandɛ tɩnaa kpeekpe abalaa nɛ halaa yɔ. Mɛvɛyɩ nandɛ tɩnaa pa nɛ pa-taa ɖɔɖɔ ɖɩnaɣ mba pa-takpaɣ halaa nɛ mba pa-tawalɩ yɔ, nɛ pɩtasɩna ɛsɔ kɩlaŋ layaa.

Courset - Foyer de charité - 1

Ɛzɩ ɖooo kajalaɣ Krɩstʊ mba ɖɔɖɔ yɔ, pe-wezuu caɣʋ wɛ ɖɔɖɔ pa-tɩyɛ. Pɛkpɛndʋʊ mbʋ mbʋ pɛwɛna yɔ nɛ payaɣ se pe-kpeekpe pa-pɩyʋ. Pa-tʋmɩyɛ sʋsɔyɛ keekee kɛlɛ atɩma labʋ. Pa-kajalaɣ maɣzɩm sɔsɔm kɛlɛ size pɔsɔzɩ pa-tambayɛ Ɛsɔ tɔm suzuu kɩfam taa. Palakɩ kedizasi nɛ powoki lone ndɩ ndɩ taa nɛ patɩmʋʋ kɩyakɩŋ nɩyɛ nɩyɛ.

Pɛ-ŋgbɛ nɛ katolika ŋgbɛ tʋkaa fɛyɩ, pɛkɛ kʋɖʋm. Sɔɔlɩm hɔŋ ɛnɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ mʋntʋsʋʋ hɔŋ, nɛ kʋjɔŋ hɔŋ. Pɩnaɣ 1986 taakɛ, sɔlɩm hɔŋ tɛ lɔŋ pasʋʋ ŋgbɛ tɩlaa size tʋmɩyɛ nɖɩ sɔlɩm hɔŋ ɛnɛ ɛlakɩ yɔ, pɩkɛ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ kɩpanɖɛ siŋ nɛ pɛ-ŋgbɛlɔŋ nɖɛ ɖɩnɛ, ɖɩha-ɖɩ samtʋ nimiye kɛ pɩnaɣ 1999 taa.