Marthe Robin

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Photo Marthe Robin

Palʊla Marthe Robin kɛ Lakɩŋ Fenaɣ 13 pɩnaɣ 1902 kɛ Châteauneuf-de-Galaure, Fransɩ ɛjaɖɛ taa, nɛ ɛsɩ Lɛlaɣ Fenaɣ 6 pɩnaɣ 1981. Pʊtɔbʊʊ se pɩnzɩ 78 kɛ ɛcaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ. Marthe Robin kɛna Fransɩ ɛjaɖɛ taa Ɛsɔ sɛtʊ taa sɔdʊʊ sɔsɔʊ nakʊyʊ. Efezu caɣʊ taa nɛ maamaacinaa sakɩyɛ.Ɛkpaɣ ɛ-tɩ pilim nɛ ɛcɛlɛ Ɛsɔ nɛ ɛnʊ btʊlɩna ɛsɔ sɛtʊ aŋgba wena payaɣ-yɛ se Sɔɔlɩm aŋgba yɔ. E-fezuu caɣʊ taa pɩwɛ ɛzɩ ɛnɛ Ɛsɔ pɛwɛna ɛzɩ ɛyaa wɛʊ ɖama cɔlɔ panaɣ ɖama nɛ pɔyɔɔdɩɣna ɖama yɔ, mbʊ pʊyɔɔ yɔ paa ɛzɩmtaa Ɛsɔ yɔɔdɩɣna-ɩ nɛ Yeesu maɣmaɣ wʊlɩɣ-ɩ ɛtɩ nɛ ɛyɔɔdʊna-ɩ ɖɔɖɔ kaɣlaa.

Ɛsɩba nɛ pɩla pɩnzɩ looɖo lɛ, powona ɛ-tɔm kɛ Room tɛtʊ kiɖeɖetu taa se pɩwɛ ɛzɩmaa yɔ paɖʊ-ɩ ɛyaa kiɖeɖema taa. Pɩlaba pɩnzɩ nakʊ lɛ, pʊtɔbʊʊ se pɩnaɣ 1996, ɛ-tɔm talɩ Papa camɩyɛ siŋŋŋ. Pɩkɔma agoza fenaɣ 6 pɩnaɣ 2010 lɛ, pekpeɣla ɛ-yɔɔ tɔm kɩpandʊ nɛ ɛ-hama lakasɩ kpeekpe nɛ pɩkɔma kamɩŋ fenaɣ lʊbɛ pɩnaɣ 2014 lɛ, paɖʊ-ɩ kiɖeɖema mba poyo you sɔsɔʊ nɛ pawa yɔ pa-taa.

Weyi ɛlɛɣ yɔɔdʊ se pakpa Mathe Robin kɛ kiɖeɖeu yɔ, ɛnʊ lɛ Layʊ Bernard Peyyrous. Takayaɣ ŋga ɛma ka-taa kɛ Marthe Robin wezu caɣʊ yɔ, ka-taa lɛ, panaɣ se Robin ɛnɛ ɛtɔlɩ kʊdɔŋ kɛ saŋgayɩŋ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 1918. Powona-i ɖakʊta lɛ, fada maazaɣ se pɩtatɩlɩ ɛ-ñʊʊtaa kɛ nabʊyʊ laba pazɩ. Kpaagbaa mbʊ lɛ efiini nɛ powona-ɩ pasɩ-ɩ ɖakʊta taa ɖenɖe pɩtaha waɖɛ se ɛyaa ɛsʊʊ se panaɣ-ɩ nɛ payaɣ peeɖe se koma. Ɛla peeɖe kɛ kɩyakɩŋ 40.

Pɩwayɩ lɛ pɩla ɛzɩ pɩlaba-ɩ sooci pazɩ yɔ. Piteleɖi lɛ, ɖomaɣ yaa agoza fenaɣ pɩnaɣ 1821 taa lɛ, pɩcamɩ-ɩ nɛ ɛyʊlɩmɩ ɖɔɖɔ. Pɩlaba cabɩ lɛ, ɛ-kʊtɔŋ kpa ɖoŋ nɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛzɩ sɩbʊ kpaɣ agoza fenaɣ taa pɩnaɣ 1928. Pɩlaba mbʊ lɛ ɛwɛɛ ɛ-ɖɩɣa taa, ɛlɛ pɩɖɩɣzɩ-ɩ nɛ mba pɔcɔ-ɩ nɛ pata yɔ mbʊ pʊyɔɔ yɔ pɔcɔŋna-ɩ se ɛnɩ-wɛ. Ɛzɩma ɛɛpɩzɩɣ ɖɔm yɔ nɛ ɛzɩma ɖɔɖɔ ɛɛtasɩɣ pɩzɩɣ se ɛcɔna mɔŋ yɔ lɛ, pasɩ-ɩ kuduyuu ŋgʊ kɩ-tɛɛ mɩŋ takɩlɩ yɔ kɩ-tɛɛ eɖeke. Peeɖe kɛ ɛwɛɛ nɛ powokina-i Kristu tomnaɣ nɛ ɛ-calɩm.