Rood Ayilandi

Pɩlɩɩna Wikipediya
map of Rood Ayilandi

Rood Ayilandi kɛna Etaazunii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ cikpetʊ natʊyʊ. Nɛ Etazuunii ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ ajɛya cikpena naayɛ nɩɩnɩwa kpɛndɩna nɛ aɖʊ nɔɔ nɛ awɛɛ ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ taa kpaɩ. Etaazunii tɔbʊʊ nɛ kabɩyɛ taa se ajɛya kɩkpɛndʊʊ. Rood Ayilandi taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Providence nɛ tɩ-taa ɖɔɖɔ kɛ ɛyaa kɩla ɖɔʊ.

Downtown Providence 1

Pamaza Rood Ayilandi ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ taa lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ ɛzɩ 4 002 km2 nɛ ɖenɖe tɛtʊ ñabɩ wɛɛ yɔ, peeɖe pɩtalʊʊ ɛzɩ 2 706 km2 yɔ nɛ ɖenɖe lɩm ñɛwɛɛ yɔ, peeɖe ñɛwɛʊ ɛzɩ 1 295 km2 yɔ pʊtɔbʊʊ se pɩtalʊʊ ɛzɩ 41,19 yɔ kɛ mɩnɩʊ yɔɔ. Ɛjaɖ ɖɩnɛ ɖɩkɛŋna 43 ñɩnɖɛ ɛyaa ɖɔʊ taa kɛ Etazuunii ajɛya kɩkpɛndʊʊ kpeekpe taa.

Bridge and Narragansett Bay

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɖɩ kɛŋna ɛjaɖɛ 13 ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩsʊ Etaazunii ajɛya kɩkpɛndɩɣ ŋgbɛyɛ taa yɔ. Ɛlɛ pɩɩkɛ agoza fenaɣ kɩyakʊ nɛɛlɛ nɛ nakʊ ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1790. Pɩnaɣ 2010 taa paakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ paana ɛyaa ɛzɩ 1 052 567 yɔ.

Old Beach Road in Newport Rhode Island

Payaɣ Rood Ayilandi ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-ñʊʊdʊ se Gina Raimondo (D) piyele nɛ komina ñʊndinaa kɔyɔ: Jack Reed (D) nɛ Sheldon Whitehouse (D).

Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ yɔ Eŋglɩsɩ. Ɛlɛ siŋŋŋ taa lɛ, komina maɣmaɣ tatɩɩ hada nɔɔ camɩyɛ se Eŋgiɩsɩ kɛŋna kɩ-kʊnʊŋ.