Aller au contenu

Rʊpɩdɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Rʊpɩdɩyɔm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ amyaɣ kɔyɔ 37 nɛ mayaɣ mayaɣ Rb. Ɛkɛ ɖʊʊyʊ ñɩɣlɩm pɩyʊ, ɖɔfɩɩ nɛ ɛwɛ liidiye sɛmɩŋ tɩyɛ nɛ pʊcɔ eyoli lɛ pɩpɔzɩɣ se ɛsa miŋ ɛtalɩ 39,3 °C. Papɩzɩɣ peyele-ɩ helim taa nɛ eeyoli, Sɛzɩyɔm nɛ kalɩyɔm, merɩkɩrɩ yeke kɛna lɩm ñɩɣlɩm wonuu ŋgʊ paa kɩɩwɛ helim taa ɛzɩma yɔ.

Ɛ-hɩɖɛ lɩna latɛŋ kʊnʊŋ taa se rubidus (pʊ-tɔbʊʊ kɩsɛmɩŋ), pɩlɩna lɩtɩyɔm mʊntʊsʊʊ weluu sɛmɩŋ cɩɩɩ cɛnzɩ. Pɩnaɣ pɩsa lɛ, palɩzɩ-ɩ eyeke pɩtɩŋna Bunsen yɔɔ. Ɖɔɖɔ ɛzɩ ɖʊʊyʊ wondu lɛɛtʊ yɔ, ɛ nɛ helim pakatɩ ɖama kpa ɛmʊ miŋ nɛ padʊ-ɩ lɩm taa pɩwasɩɣ.

Rʊpɩdɩyɔm tɛ kɩlɔrɩ (RbCl) kɛ pʊtʊ weyi pakɩlɩ-ɩ labɩnaʊ tʊmɩyɛ Rʊpɩdɩyɔm taa yɔ. Ɛnʊ pakɩlɩɣ labɩnaʊ tʊmɩyɛ wezuu kpɛlɛkʊʊ tʊma ɖeɖe. Ɛkɛ ɖɔɖɔ kaŋwa lone taa caɣyʊ ɛyʊ tomnaɣ taa. Rʊpɩdɩyɔm pʊtʊ naa lalaa kɔyɔ Rʊpɩdɩyɔm hɩdrɔzɛnɩ tɛ ŋgʊ ɛlɛ pʊʊzʊʊ pɩkɩlɩɣ sɔdɩyɔm nɛ kaŋwa maɣmaɣ. Rʊpɩdɩyɔm kaŋwa (RbCO3) palakɩna tʊmɩyɛ mʊntʊsʊʊ ñɩlɩŋ ɛzɩ kuwiviri nɛ Rʊpɩdɩyɔm (Rb2SO4•CuSO4•6H2O).

Palakɩ-ɩ nɛ tʊmɩyɛ ajana mʊntʊsɩŋ weyi pɔtɔ-ɩ ɛsɔta yɔ, palakɩ-ɩ kɔɔ sakɩyɛ ɖɔkɔtɔ naa taa, palakɩ-ɩ alɩwaatʊ wɩlɩɣ ñɩɣyʊ, ɖɔɖɔ ɛnʊ palakɩna tʊmɩyɛ calɩm ɖɩɖʊyɛ taa yaa sɛrɔm naa ɖʊ ɖeɖe,