Aller au contenu

Quakers

Pɩlɩɩna Wikipediya
Treaty of Penn with Indians by Benjamin West

Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ tɩnaa, payaɣ-ɖɔɖɔ se taabalɩyɛ ŋgbɛyɛ, pɩkɛ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩñɔɔ Aŋgɩlɩtɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa kpaɣɖʊ 17 alɩwaatʊ taa yɔ pɩtɩŋna ɛyaa mba palɩ aŋglɩkanɩ cɔɔcɩ taa yaa aŋglɩkanɩ ŋgbɛyɛ taa yɔ. Pasɩma ɛyaa mba sakɩyɛ taa nɛ hɩɖɛ ɖɩnɛ yɔ se Quakers, pa-taa peɖeke lɛ payaɣ ɖama se taabalaa abalaa ñɩma nɛ taabalaa halɩñɩma.

Ɖooo ɛzɩ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩñɔʊʊ yɔ Aŋgɩlɩtɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe yɔ, ɖɩwalaa sakɩyɛ ajɛyɛ taa kɔzɩ kɔzɩ ajɛyɛ wena Ɛŋglɩsɩ ɛjaɖɛ caɣ a-yɔɔ yɔ a-taa. Kpaɣ kpaɣɖʊ 20 alɩwaatʊ taa lɛ, tɔm kakɛrɩ susiyaa tana-tʊ Amerika nɛ hadʋ kiŋ ñŋʊ taa nɛ Afrika ajɛyɛ taa. Ɖeɖe nɛ sɔnɔ yɔ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa talɩ kudokiŋ mɩnɩŋ naatozo nɛ nɩnɩwa mbʊ yɔ kedeŋa kpeekpe taa.

Mary dyer being led

Kpaɣna kajalaɣ pɩnzɩ taa mbʊ yɔ, kakɛrɩ waa naɣa pa-tɩ ɛzɩ mba kɛna Krɩstʊ cejewiye kɩbanɖɛ keekee, kpaɣ ɛzɩ ɖooo papazɩ kiziɣ aŋgba lɛɛna tɔm yɔ. Ɖooo pɛ-tɛ wɛɛ taa payaɣa ɖama hɩla wena ɖɩnaɣ a-taa lɛɛna se kiɖeɖeu, Children of the Light pʊ-tɔbʊʊ se mʊntʊsʊʊ taa pɩɣa, lɛɛɖɛ kɔyɔ se Friends of the Truth ɖɩɖɩ tɔbʊʊ se taabalaa tovonum ñɩmba.

Come-to-Good-CORNWALL

Hɩɖɛ Quaker (matʊ paɣtʊ taa lɛ, pʊ-tɔbʊʊ se sɔndʊ tʊ yaa seliyu Ɛŋglɩsɩ kʊnʊŋ taa, palaba-ɖɩ nɛ tʊmɩyɛ kajalaɣ ɖeɖe pɩnaɣ 1650 alɩwaatʊ ndʊ George Fox, paaya-ɩ tɔm tɔm hʊyaa kpaŋ sɔsɔʊ taa pɩlɩna ɛzɩma ɛlɩ Ɛsɔ Tɔm wayi yɔ yaa ɛtʊ Ɛsɔ yɔ pɔyɔɔ.