Protɔɔ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Quark structure proton: The quark structure of the proton. There are two up quarks in it and one down quark. The strong force is mediated by gluons (wavey). The strong force has three types of charges, the so-called red, green and the blue. Note that the choice of green for the down quark is arbitrary; the "color charge" is thought of as circulating among the three quarks.

Pʋyʋ kɔtɩɩ taa pe naayɛ payaɣ se protɔɔ waa.

ProtonFiveQuarkStructure: Proton structure with both valence and virtual (sea) quarks based on latest research in vacuum structure and demonstrates a proton structure.

Protɔɔ waa ɖɔ sakɩyɛ pʋyʋ kɔtɩɩ taa. Protɔɔ waa nɛ netrɔɔ waa patamsɩna ɖama pʋyʋ kɔtɩɩ taa. Mbʋ payaɣ se hidrɔzɛnɩ yɔ, pɩ-taa piye kpɛndɩyʋ taa piye kɛ protɔɔ yem. Protɔɔ waa pe iiciɣdiɣ pʋyʋ kɔtɩɩ taa.

Protɔɔ waa tɛkɛ wonuu yem ñɩŋʋ nakɩyʋ. Protɔɔ waa taa wɛ mbʋ payaɣ se quarks up nɛ quark down. Wondu tʋnɛ, tɩ-natʋlɛ tɩkpɛndɩna nɛ pɩkɛ mbʋ payaɣ se baryon yɔ. Pamaɣ protɔɔ waa ñʋʋ kɛ pʋyʋ kɔtɩɩ taa nɛ mayaɣ « z ».

Spinning proton: The proton with angular momentum P and magnetic momentum u.