Pisawo

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pisawo kɛna Afrika nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Kinee-Pɩsaʊ yɔ ɖɩ-taa tɛtʊ sʊzɔtʊ. Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-walanzɩ landammm taa maɣna ɛkɩtaarɩnaa 7700 ha yaa kilomɛtanaa 77.

Ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋna kɩgalʊʊ yɔɔ yɔ kɩtɔŋ se pɩnaɣ 2007 taa pakalɩ ɛyaa kɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa lɛ paakpɛnda 400 000. Pɩnaɣ 1991 taa kɛ paakalɩ kɩgalʊʊ sɔɔʊ nɛ ɛyaa kaawɛ 195 389.

Peeɖe kʊnʊŋ nakʊyʊ fɛyɩ kpayɩ se ŋgʊ paanɩ ɛyɔɔdʊʊ ɛlɛ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ yɔ ŋgʊʊ lɛ fransɩɩ nɛ kisidina kʊnʊmɩŋ lɛɛŋ yem.

Ɛzɩ ajɛyaa lɛɛnaa taa tɛtʊ ɖɔɖɔ yɔ, Pisawo tɛtʊ ñɩnɩɣ se tɩna ajɛyaa naayɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ pɛkpɛndɩɣ nɛ palakɩ tʊma nɛ tɛtʊ ndʊ tɩna Siini ɛjaɖɛ taa tɛtʊ ndʊ payaɣ-tʊ se Sɔnkiiŋ Chongqing yɔ palakɩna tʊmɩyɛ.