Pikolo

Pɩlɩɩna Wikipediya
Piccolo
Piikolo tʋ
Piikolo étendue

Pikolo kɛna hɩlaɣ nakayɩ nɛ pohosu ka-taa kuhosu nɛ wendu lɩʊ heelim ɛzɩ mbʊ hʊlʊyʊ sɔɔla yɔ. Itaali kʊnʊŋ taa lɛ, pikolo tɔbʊʊ kɛlɛ se mbʊ pɩwɛ ñɩɩɩ yɔ. Poluba-kɛ nɛ kpoŋgbolo nɛ hɩlaɣ kɛnɛ kɛwɛ hɩsɩ kɩkaɣsɩ pɩlɩʊ taa. Pikolo hɩlaɣ kɛnɛ katatalɩ ɖɑalʊ kɛ hɩsɩ sɔsɔsɩ. Pʊwɛ ɛzɩ hɩlaɣ ŋga payaɣ se halɩ hɩlaɣ kɛ timɖe cɔlɔ yɔ.

Hɩlaɣ kɛnɛ kaapɩzʊ heelim mbʊ payaɣ wɛndu teu taa se do yaa do. Pʊ-tɔbʊʊ se kaatɩlʊ nɛ kewuu hoŋŋ. Ɛzɩ hɩsɩ lɛɛsɩ wɛʊna hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ yɔ, pikolo fɛyɩna mbʊ. Hɔɔlɩŋ naalɛ ɖeke kɛwɛna: nɔɔ nɛ hɔɔyɛ. Pasaɣ-kɛ nɛ kpoŋgbolonaa yaa tɩŋ pɩkɩlɩna tɩʊ ŋgʊ payaɣ-kʊ se ebɛnɩ, nɛ kɛwɛ ɖoŋ kaŋkaŋ nɛ kibi pindimm, ñɩɣtʊ pɩkɩlɩna liidiya ñɩɣyʊ.

Yee pɩkɛna ɛzɩ kpɛlɛkʊ taa kɔyɔ, papɩzʊ pasaɣ-kɛ nɛ tɩʊ pɩndʊ. Pɩlaba pɩnzɩ ɛzɩ 200 yɔ pikolo hɩlaɣ kɛnɛ kɔtɔyʊ yɔ. Yee ɛyʊ ɛsɔɔla se elu wendu natʊyʊ nɛ petee-tʊ pikolo taa lɛ, pɩwɛɛ se ɛma-tʊ cɛcɛyaɣ lutoozo ŋga yɔɔ nɛ pɩsa nɛ pikolo-tʊ nɛ hɩsɩ sɔsɔsɩ tɩnaa papɩzɩ pakalʊ nɛ petisuna-ɖama camɩyɛ.

Hɩlaɣ kɛnɛ kewu hoŋŋŋ yaa pɩɩbɩɩ nɛ mbʊ yekɩna nɛ paa ɛyʊ ɛɛwɛ aŋganda sakɩyɛ yaa cɩmɩŋ ndɩ ndɩ taa kɔyɔ, pikolo taŋ kɛ ŋnɩʊ camɩyɛ.