Hɩlaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Hɩlaɣ

Tɔm biye hɩlaɣ kɛna minziiki wonuu ŋgʋ kʋpɔzɩɣ siŋŋ size kɩ-hʋlʋyʋ ɛwɛna fezɩŋ camɩyɛ yɔ. Pa-hʋlʋʋ kɛ lɛ, ke-wilitu lɩɣʋna heelim mbʋ hʋlʋyʋ hosu yɔ, kpaɣkpa mbʋ lɛ, kapazɩɣ seliu nɛ ke-wiluu. Heelim, pɩpɩzɩɣ pɩlɩna pɩfɛtʋ ɖeɖe ɖoli, yaa hʋlʋyʋ ndomee yɔ, yaa anasaayɩ n̄ɩyʋ ŋgʋ kɩ-fɛtʋ helim yɔ kɩ-taa.

Nabʋyʋ taa lɛ, ɛ-matʋ taa wɛ ɛzɩ kɛŋgɛ tɩyɛ yɔ. Ɛlɛ, nabʋyʋ taa lɛ, ɛwɛ putuuɖe tɩyɛ palabɩ nɛ ɖeɣya yaa mɔyɛ, yaa hɩlʋʋ, yaa camɩyɛ tɩŋ ɖaɣ. Ɛlɛ, pa-saɣɩ ɖɔɖɔ kaaʋ tɩyɛ, yaa pa-makʋ nɛ cʋʋ, yaa siɣkpela saɣtʋ tɩyɛ, yaa n̄ɩɣlɩm matʋ (sika, liidiye,…), yaa keɖe maɣmaɣ saɣtʋ nɛ ɛzɩ ɖɔmbɩyɛ yɔ. Papɩzɩɣ pama hɩlaɣ nɛ kɔɔka kʋɖʋma yaa kɔɔkasɩ sakɩyɛ mbɩ yɔ. Pɔʋ pɩzɩɣ pʋwɛ yaa pɩɩwɛʋ ɛlɛ ɖuduye wɛɛ.

Hans-Martin Müller, hɩlaɣdʋ

Ɖɩcɔna kɔyɔ, pʋcɔ nɛ ɖeɖe tɔm kpɛlɛkʋʋ talɩɣʋ lɛ, hɩlaɣ kawɛ yaa katɛma tɔyʋʋ kedeŋa kpeekpe yɔ kɛ wɛtʋnaa ndɩ ndɩ taa. Pʋwɛ size ɖɩtɩlɩ se pɩkpaʋ nɛ salaŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 2008 yɔ, hɩsɩ hɔlasɩ sakɩyɛ alɩwaatʋ mɛndɛma ɖɛʋ nsɩ sɩ-tɛma lɩɣʋ caanaʋ kaanaɣ pɛɛ saɣʋʋ wɛɛ taa yɔ (sɩ-tɛma talɩɣ pɩnzɩ ɛzɩ 35000 yɔ), pa-tɛma sɩ naɣʋ pɔʋ sʋsɔʋ nakʋyʋ taa. Pɩkɛna abalʋ weyi payaɣɩ se M. Aymeric Brcias yɔ eɖoŋ n̄ɩnɩtʋ taa.

Ɛ-maɣmaɣ ɛkɛkɛ labɩyʋ kɛ wɩsɩ ɖʋɖʋyɛ nɛ hadɛ kiŋ Caama ɛjaɖɛ taa. Hɩlaɣ kanɛ yɔ, paa-saɣ kɛ ɖadɩyɔm taa kɛ abɛntɛ tɛbɛ tɛbɛ tɛ sʋtʋ sɛmɩŋ tɩyɛ. Mbʋ wɩlɩɣʋ na size kajalaɣ mba, mba pɛlɛɣɩ ɖʋ lɩʋ yɔ palaka ɖɔɖɔ minziiki.

Hɩlaɣ étendue