Pierre Paul Rubens

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pierre Paul Rubens
Peter Paul Rubens - Self-Portrait - WGA20380.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Peyibaa
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Siegen, Nassau-Dillenburg, Caama
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ 28 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1577
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Antwerp, Peyibaa
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Agoza fenaɣ kiyakʋ 30 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1640
Rubens, Peter Paul 1577-1640 09 Signatur.jpg
Peter Paul Rubens Peter Paul Rubens - The Artist and His First Wife, Isabella Brant, in the Honeysuckle Bower.korr

Pierre Paul Rubens kɛ Westphalie tʋ. Ɛkɛ abalʋ tʋmɩyɛ sɔsɔ naɖɩ-ɩ laɖʋ nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Palʋla ɖajaa Pierre Paul Rubens kɛ mɩsɩkʋm fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ lutozo (28) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1577 n̄ɩŋga taa.

Transfiguration-Rubens

Pɩkɔma pɩpazɩna pɩnaɣ 1608 n̄ɩŋga taa mbɩ yɔɔ lɛ, peyeleyi yaʋ size Pierre Paul Rubens nɛ paya-ɩ size Pietro Paolo Rubens. Egeetiye yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ-ɩ payaɣ size Siegen. Siegen tɛtʋ wɛ Westphalie ɛjaɖɛ lone taa yaa kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖi-egeetiye naɖɩ. Ɛkɛ pɩɣa lɔŋ ŋga nakɛyɛ kɛ ɛ-pɩcatʋ alɩwaatʋ taa, sakɩyɛ saŋga ɛwɛtʋ.

Daniel in the Lions' Den 1613-1615 Peter Paul Rubens

Ɖajaa sɔsɔ Pietro Paolo Rubens Westphalie ɛjaɖɛ tɛtʋ taa tʋ ɛnɛ, ɛsɩba agoza fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ niidozo yaa hiŋ naadozo (30) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1640 n̄ɩŋga taa. Pʋtɔbʋʋ size ɛsɩkaɣ lɛ, ɛkawɛna pɩnzɩ hiŋ lʋbɛ nɛ pɩtɩnɩ pʋyɔ pɩnzɩ naadozo (73). Egeetiye yaa kooka ŋ,ga ka-taa ɛzɩba yɔ, ŋga payaɣ size Anvers.

Rubens (Ecce Homo)

Anvers egeetiye wɛ tɛtʋ yaa ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "Pays-Bas espagnols" yɔ ɖɩ-taa kɛnɛ. Ɖajaa sɔsɔ Pierre Paul Rubens kɛ sɛmɩŋ taʋʋ tʋmɩyɛ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ kɛ Westphalie ɛjaɖɛ taa. Ɛkɛ sɛmɩŋ taʋʋ sɔsɔ weyi paya-ɩ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "peintre baroque flamand" yɔ. Tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ ŋgbɛ feveɖe yaa wazaɣ nɖɩ naɖɩyɛ sɩnana-ɩ nɛ ɛkpɛlɛkɩ ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ.

Peter Paul Rubens - Landscape with a Rainbow - WGA20403

Tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ ŋgbɛ nɖɩ-ɩ payana Fransɩ kʋnʋŋ taa size "atelier". Tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ ŋgbɛ nɖɩ, ɖajaa Rubens laba ɖɩ-taa tʋma sakɩyɛ ndɩ ndɩ. Etisaɣ nɛ ɛtaɣ sɛmɩŋ tɔlɩm kɛ wendunaa kɩlɩzɩtʋ sakɩyɛ.

Ɖɩtaasɔ size, ɛlɩzʋ nɛ ɛtɛ ɛma takayaɣsɩ ɖɔɖɔ sakɩyɛ. Ɛma takayaɣsɩ nɛ ɛyɔɔdɩ Ɛsɔ setʋ tɔm nɛ caanaʋ tɔm sakɩyɛ ɖɔdɔ.

Ɖajaa Rubens ɛnɛ, ɛlaba ɖɔɖɔ yaa ɛkɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa kɛ agbadaa tabalɩyɛ tʋmɩyɛ. Ɛ-caa kɛlɛ Jan Rubens nɛ e-ɖoo kɛlɛ Maria Pypelinckx. Ɛkɛ ɛ-caanaa panɛ pɛtɛ piya taa loɖo n̄ɩŋga.