Aller au contenu

Pierre Paul Rubens

Pɩlɩɩna Wikipediya
Pierre Paul Rubens

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Peyibaa
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Siegen, Nassau-Dillenburg, Caama
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ 28 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1577
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Antwerp, Peyibaa
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Agoza fenaɣ kiyakʋ 30 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1640
Peter Paul Rubens Peter Paul Rubens - The Artist and His First Wife, Isabella Brant, in the Honeysuckle Bower.korr
Transfiguration-Rubens
Daniel in the Lions' Den 1613-1615 Peter Paul Rubens
Rubens (Ecce Homo)
Peter Paul Rubens - Landscape with a Rainbow - WGA20403

Pierre Paul Rubens wena yatʊ wɛ ndɩ ndɩ. Pɛlɩzɩ yatʊ taa lɛ Pierre Paul Rubens, Neyɛrɩlandɛɛ taa lɛ Petrus Paulus Rubens 1 yaa Peter Paul Rubens nɛ Pietro Paolo Rubens. Palʊla-ɩ mɩsɩkʊm fenaɣ 28 wiye kɛ Siegani tɛtʊ taa pɩnaɣ 1577 nɛ ɛsɩ Anvɛri tɛtʊ ta kɛ ɖomaɣ fenaɣ kʊyʊʊ wiye pɩnaɣ 1640 ɛɛwɛna pɩnzɩ 62. Pierre Paul Rubens kɛna tɔlʊm tayʊ weyi ɛ-tʊmɩyɛ taa ɛɖɩɩzʊ ɛyaa yɔ. Nesi tɛɛ tʊmɩyɛ ɖɩlɖɛ naɖɩyɛ ɖʊna-ɩ nesɩ nɛ pɩsɩna-ɩ nɛ ɛlakɩ ɛ-tʊma ndɩ ndɩ sakɩyɛ camɩyɛ. Anjaʊnaa yaa kɩlɛmɩŋ weyi ɛlɩzʊ yɔ, ɛɛcakɩ nɛ ɛlɩzʊ pɩtɩŋga caɣcaɣ ɛlɛ ɛlɩzʊ-wɛ kuɖum kɛ yem.

Ɛzɩ ɛmaɣmaɣ ɛɛtɛm yɔɔdʊ yɔ, sise pɩfɛyɩ se ɛyʊ ɛcaɣ se elesi alɩwaatʊ se ɛlɩzɩ pɩtɩŋa tete mbʊ. Mbʊ yebina nɛ ɛlɩzɩ kɩlɛmɩŋ ɛzɩ 1403 yɔ. Ɛ-tʊmɩyɛ taa caɣ wɛʊ ɛzɩ tɔlʊm tayʊ lɛlʊ weyi vpayaɣ-ɩ se Michel Jaffé yɔ. Ɛlɩza cɔɔcɩnaa taa kɩlɛmɩŋ sakɩyɛ nɛ ɖooo lɔŋ taa sɩwaa ɖɔɖɔ cabɩ. Ɛtɔsɔɔ lɔŋ taa sɔdɩŋ sɔsɔŋ yɔɔ ɖɔɖɔ. Payaɣ ɛ-caa se Jan Rubens nɛ e-ɖoo kɔyɔ Maria Pypelinckx. Ɛwɛna ɖalʊ kʊɖʊm nɛ kɔɔkʊɖʊm nɛ payaɣ-wɛ se Philip Rubens nɛ Christine von Diez. Ɛwɛna halaa naalɛ Isbelle Brant ( 1609 – 1626) nɛ Hélène Fourment ( 1630 – 1640) nɛ Hélène lʊlɩna-ɩ pɩɣwa kʊɖʊmaɣ, ŋga payaaɣ se Albert Rubens. Payaɣ ɛ-wɩlɩyaa sʊsa se Tobias Verhaecht (1561-1631) nɛ Otto van Veen (1594-1598).