Aller au contenu

Payɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Korean.Dance-Buchaechum-01

Payɛ kɛ ɛtyʋ tɩ ciɣduu. Ɛyʋ tomnaɣ yaa ɛ-yɔɔ pilinzi ciɣduu lakɩ nɛ pɩcɔlɩ minziiki mabʋ taa. Ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpaɣ ɛzɩ-ɩ peteu hendu yɔ taa yaa pamakʋ soo ndɩ ndɩ yɔ taa kɛ pɩlakɩ ɛyʋ size ɛpaɣ. Paʋ taa peɖe kɛ eciɣduu e-tomnaɣ.

Patʋ wɛ ndɩ ndɩ pɩlɩɩna soo mabʋ ɖeɖe yaa hendu teu taa mbɩ yɔ. Soo mabʋ wɛ ndɩ ndɩ nɛ mbʋ ɖɔɖɔ hendu ndʋ peteu yɔ, tɛwɛ ɖɔɖɔ ndɩ ndɩ. Mbʋ yebina nɛ patʋ wɛ ɖɔɖɔ ndɩ ndɩ pɩlɩɩna soo mabʋ nɛ hendu pɛkpɛndʋ taa.

Samba Atlason Jakobsdottir 0509 retouched

Payɛ kɛna ɖɔɖɔ, ciɣduu kpɛm, pʋtɔbʋʋ size, ɛyʋ weyi ɛwɛ ɛpaɣ yɔ, ŋna-ɩ kɔ yɔ ŋna size e-tomnaɣ tɩŋkɛ woki kpɛm kɛ hɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ yaa hɔlɩŋ tɩŋkɛ yɔɔ. Alɩwaatʋ tɩŋkɛ taa ɖɔɖɔ mbɩ yɔ, payʋ pɩzɩɣ eciɣdi e-tomnaɣ pilinzi ɖɔɖɔ.

Yendu ndʋ pɛwɛ peteu tʋ yɔ ndʋ pewelesuu nɛ papaɣ yaa soo wena pɛwɛ pamakɩ yɛ yɔ, ana panɩʋ nɛ papaɣ ɖɔɖɔ. Ɛyaa com yaa sakɩyɛ payɛ wɛ nɛ payaɣ ɖɩ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size ballet. Anasaayɩ sɔnzɩ yaa wazasɩ payɛ wɛ ɖɔɖɔ.

Budapest Hungary 01

Ɛyʋ pɩzɩʋ eciɣduu e-tomnaɣ pilinzi yem alɩwaatʋ ndʋ ɛsaŋ Ɛsɔ yɔ yaa ɛsiŋkʋ kumoɖe naɖɩyɛ tɛɛ lɛ mbɩ yɔ. Pɩkɛna ɖɔɖɔ payɛ. Pɩtɛ ɛyʋ ɛnʋ ŋnɩʋ eteu yendu natʋyʋ, ŋnɩʋ soo nayɛ taŋ. Pɩkɛna kaayɔɔdaɣ maɣzɩtʋ payɛ yaa kaayɔɔdʋtʋ tɛ maɣzɩm payɛ. Payɛ kɛna aleɣya yaa taɣ leleŋ pɩyʋ.

Kaayɔɔdʋtʋ maɣzɩm payɛ kɛ Aazii ɛjaɖɛ samaɣ kɩlɩʋ paʋ. Paya nabʋyʋ taa papayɛ naɖɩɩ size sɩɣgbelasɩ saɣʋʋ payɛ. Sɩɣgbelasɩ saɣyaa nɛ koosi maɖaa nabɛyɛ nɩ yatʋ siŋŋ kɛ payɛ yaa patʋ hɔɔlʋʋ taa.

NWFusion7

Pataɣ nabɛyɛ hɩla kɔ yɔ : ɖajaa sɔsɔ Jean-Baptiste Carpeaux pɩlɩɩna payɛ nɖɩ paya ɖɩ nɛ Fransɩɩ kʋnʋŋ taa size Opéra Garnier kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ tɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payatʋ size Paarii yɔ tɩ-taa.