Paɣtʊ tɩlɩyʊ (Juriste)

Pɩlɩɩna Wikipediya
The Scales of Justice, Old Bailey, Londres

Paɣtʊ tɩlɩyʊ kɛ tɔm ɖɩhʊyɛ taa lɔŋ sɩnɖʊʊ sɔsɔ yaa aseɣɖe lɔŋtʊ sɔsɔ. Ɛkɛ ɛyʊ weyi ɛ-ñʊʊ taa wɛ lɔŋ kpayi kpayi yɔ yaa ɛyʊ siŋ paɣtʊ nɔmɔʊ taa yɔ. Ɛyaa cɔlɔ lɛ pɩwɛ kaɖɛ se pamazɩɣ se ɛkɛ ɛzɩ tɔm ɖɩhʊyɛ taa sɩnayʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ tʊmɩyɛ ndɩ ɖɩfɛyɩ kɩjɛyʊʊ alɩwaatʊ tɩŋga yɔɔ.

Ɖooo pɩnaɣ 2009 tɔm yɔkʊʊ kpaaŋ yaɣ tʊmɩyɛ ndɩ sɩnaʊ tʊmɩyɛ kɛ tɔm hʊyʊ cɔlɔ nɛ ɛjaɖɛ kewiyaɣ lɔŋ tasʊʊ taa ɖooo pɩnaɣ 1971 alɩwaatʊ taa ɖɩkɛ samaɣ tʊmɩyɛ sɩnayʊ tɔm ɖɩhʊyɛ kpaaŋ taa pɩlɩna tiyuu mbʊ peyekina-ɩ pɩtɩŋna Fransɩɩ tɔm hʊʊ paɣtʊ ndɩ ndɩ yɔɔ yɔ.

Pʊcɔ lɛ, pamaɣ ɛ-hɩɖɛ tɔm kʊjɔŋ kpaaŋ taa lɔŋ sɩnɖaa takayaɣ kɛ tɔm hʊʊ kpaaŋ nakʊyʊ taa. Tɔm hʊyʊ sɔsɔ lɩzɩɣna-ɩ se ɛkɔna ɛ-tambɔyɛ lɛɛtʊ tɔm kpɛlɛkʊʊ ɖeɖe. Pɩtɛ wɛtʊ ndʊ tɩ-wɛ camɩyɛ mbʊ pʊyɔɔ pɩtɩŋga pɩɖɩna lɛɛzɩɣ.

Tɔm hʊyaa sɔsaa wɛna pɔjɔlɔ ɛyaa mba pasɩma lɔŋ yɔ camɩyɛ hɩlaa. Palaba-sɩ paa tɔm hʊʊ kpaaŋ ŋgʊ lɛ kɩ-taa nɛ pakalʊʊ ɛyaa mba palakɩ tʊma yɔ. Pʊcɔ ŋwɛ takayaɣ yɔɔ lɛ, pɩpɔzɩɣ se pasɩmɩŋ se ŋlakɩ tʊmɩyɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɔɖɔ ŋla takayasɩ se pɩwɩlɩɣ se ŋlʊkɩ se ŋhiɣ tʊmɩyɛ kɛ ɛjadɛ taa waɖɛ haʊ takayaɣ mʊyʊ cɔlɔ kpaaŋ sɔsɔʊ taa yaa ɛtʊmɩyɛ taa yaa ɛ-ɖɩɣa taa yee ɛtɛma wobu hɛzʊʊ kɔyɔ.

Mbʊ lɛ, ŋpɩzɩɣ ŋtɔ ñatɩ se ŋkɛ lɔŋ sɩnɖʊ tɔm kʊjɔŋ 5 taa. Mbʊ lɛ, tɔm hʊyʊ ɛtasɩɣ lɩzɩɣ lɔŋ sɩnɖʊ hɩla takayaɣ yɔɔ mbʊ pʊyɔɔ yɔ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ tɛwɛda.

Kajalaɣ hɩɖɛ maʊ tɔm ɖɩhʊyɛ kpaaŋ takayaɣ yɔɔ kɛ pɩnzɩɣ naatozo tɛ aseɣɖe pɩyʊʊ siŋ. Tʊmɩyɛ kɛ lɔŋ sɩnɖʊ siŋ tɔm ɖɩhʊyɛ taa kɛ tʊmɩyɛ alɩwaatʊ tɩŋga ndʊ tɔm hʊyʊ sɔsɔ ɖʊ-ɩ yɔ. Lɔŋ tɩlɩyɛ nɩgbaŋgʊʊ hɔm nɔmɔʊ taa lɛ, lɔŋ tɩlɩyʊ tɔsɔɔlɩ se ɛnɩɣɩ hɔɔlɩŋ ɛ-tɔm ɛlɛ, yee tɔm yɔɔ ñɩnɩyʊ tɔm hʊyʊ ɛha-ɩ waɖɛ faɖɩɖɩ.

Hɔɔlɩŋ nɩɩyɛ taa pɩkɛ kɩjɛyʊʊ se ɛyʊ ɛnɩɩ samaɣ lɩmaɣza taa kɛ lɔŋ tɩlɩyɛ kediizasi nɛ yɔɔdasɩ nzɩ tɔm yɔɔ kandɩyaa yɔɔdʊʊ yɔ. Lɔŋ tɩlɩyʊʊ wɛʊ ɛ-tɩyɔɔ kɛ hɔɔlɩŋ ɛ-nʊ ɛ-sɩnda tɔbʊʊ se lonaa wena a-taa ɛkatɩɣ tɔm ndʊ pɩpɔzʊʊ se ɛɖʊ ɛ-nɔɔ yɔ. Mbʊ lɛ, lɔŋ tʊmɩyɛ tɔm ɖɩhʊyɛ tamʊna kɩyaakɩŋ tɩŋga lɔŋ tɩlɩyɛ laɣsɩ.

Paɣtʋ tɩlɩyaa sɔsaa[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]