Francis Bacon

Pɩlɩɩna Wikipediya

Palʊna Francis Bacon kɛ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 22 pɩnaɣ 1561 kɛ Lɔndrɩ tɛtʊ taanɛ ɛsɩ tɛtʊ kʊdʊmtʊ ndʊ tɩ-taa pɩnaɣ 1626 ɛɛwɛna pɩnzɩ 65. Francis Bacona kɛ Aŋgilisi ɛjaɖɛ taa ñɩnɩyʊ nɛ ñʊʊtaa maɣzɩm lɔnzɩɖɛ kpɛlɛkɩyʊ.

Ɛñɩnʊ taa lɛ ɛlɩza lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ pɩlɩɩnna lɔnzɩnɖɛ kpɛlɛkʊ yɔɔ nɛ ɛlʊʊ kpalaahosi nzɩ sɩ-yɔɔ pʊwɛɛ se ɛyʊ ɛtɩŋna nɛ ɛpɩzɩ ɛna mbʊ ɛñɩnʊ yɔ camɩyɛ yɔ. Kacalaɣ lɛ ɛwɛ Aŋglɩtɛɛrɩ maalikanaa tʊma ɖɩlaɖɛ pʊcɔ ɛkɛʊ ɛjaɖɩ nɖɩ ɖɩ-taa tɔmhʊya ñʊʊtʊ. Ɛɛwɛna pɩnzɩ 57 lɛ paha-ɩ samtʊ nimiye. Payaɣ ɛ-caa se Nicholas Bacon (1509 - 1579) nɛ e-ɖoo kɔyɔ Nichalas halʊ kɩlɛlʊ nɛ payaɣ Anne Cooke.