Pɔɔlɩ maɖʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pɔɔlɩ maɖʋ kɛ kpɛndʋ tɛ amʋʋza kpɛm n̄ɩna. Paalɩ payaɣ ɖɔɖɔ size pom pom. Paalɩ kʋnɛyɔ, kɩ-taa nɛ helim ɖo, pamakɩ kʋ nɛ naŋgbaŋzɩ. Kadaɣ nakayɩ yɔɔ maɖaa tɛyʋ ɖama hɔlɩŋ nɩɩlɛ hadɛ nɛ hayi, hiu nɛ kʋɖʋm hiu nɛ kʋɖʋm, pɩpɩzɩɣ pɩkɛna n̄ɩtʋ kadaɣ ŋga pɛhɛ-kɛ kɩhɛʋ nɛ tɔlɩm yɔ. Pʋpɔsaɣ mbʋ siŋŋ yɔ, mbʋ yɔ size paɣ hɔlʋʋ maɖaa mb́a lɛ, pɛcɛɩ pa-tɩ nɛ paɖʋ kooli ɛzɩ payaɣʋ size kpaaɖɛ yɔɔ maɖaa hɔlʋʋ lɛkʋ. Paalɩ naŋgbaŋzɩ n̄ɩŋgʋ kʋnɛyɔ, kɩlɛɛ pazɩɣ ɖoo lɔŋ Iŋglɩsɩ mba tɛ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa.

Ryan Valentine scores the goal that keeps Wrexham in the Football League.

Pɩnaɣ 2006 taa lɛ, kedeŋa yɔ maɖaa katɛma talʋʋ ɛzɩ 264 miiliyɔɔ yɔ. Ɖɩcɔna ajɛɛ sakɩyɛ taa payɩ kɔyɔ, naŋgbaŋzɩ paalɩ kɛna kɔɔnɔɔ tɛ spɔɔɖɛ aleɣya n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kɩkɛ sɩpɔɔrɩ sɔsɔʋ yɔ. Ɖɩkpaɣ kedenzi sɩnɛ yɔ : kedeŋa Afrika tɛtʋ, nɛ kedeŋa Amerika tɛtʋ, nɛ kedeŋa Eerɔpʋ tɛtʋ kɔyɔ, sɩkɛ kedenzi nsɩ naŋgbaŋzɩ pom pom mabʋʋ spɔɖɛ tɔyɩɩna pɩkɩlɩ yɔ. Sɩpɔɔrɩ ŋgʋ kʋtɔyaa mbʋ yɔ kɩmabʋ fɛyɩ na tʋkasɩ pʋɖɔɔ nɛ mbʋ ŋwɛna nɛ pɩcɔ ŋma yɔ pʋtɔɖɔ kuu. Ɖɩkpaɣ fenaɣ takayaɣ kɔyɔ, ɖɩ-naɣ size pɛtɛyɩ ka-mazɩtʋ hɔlɩŋ nɩɩlɛ : maɖaa akpeɣla hɔlʋʋ nɛ ajɛɛ maɖaa hɔlʋʋ lɛkʋ. Kedeŋa kpeekpe paalɩ naŋgbaŋzɩ ŋgʋ mabʋ kʋjɔʋ ajɛɛ kpeekpe tɛ mazɩtʋ ndʋ tɩkɩlaɣ leleŋ pɩŋŋ yɔ. Paa pɩnsɩ nanaaza nsɩ wayɩ lɛ pamakaa paalɩ naŋgbaŋzɩ n̄ɩŋʋ kʋjɔʋ ŋgʋ, pɩkɔ pɩsɩna pɩnaɣ 1930 (ɛlɛ pataama pɩnzɩ sɩnɛyɔ 1938 nɛ 1950 sɩ-taa).

Cesc Fàbregas Anderson

Mazɩtʋ ndɩ nɖɩ wɛ nɛ pɩcɛlɩnaɣ nɩnaʋ angba wena akpelaɣ ɖama hɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa ajɛɛ taa nɛ amakɩ paalɩ ɖɔɖɔ yɔ. Hɔlɩŋ ndɩ ndɩ paalɩ maɖaa akpeɣla, wɛna masɩtʋ natʋyʋ nɛ payaɣ tʋ size wabʋtʋ ŋgbɛ nɛ ɖiloyisi kɔyɔ : UEFA. Ɛzɩma ɛnʋsɩ Erɔpɩ ɖɛ nɔɔ paalɩ mabʋ hɔlʋʋ taa yɔ lɛ, peɖe pamakɩ kʋ. Spɔɖɛ hɔlʋʋ taa lɛ, samtʋ nimiye nɖɩ paa maɖaa mba lɛ pakɩlʋ n̄ɩnʋ.