Pɔɔ cɔlʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Return fishing, fishing port of Concarneau, France
Man fishing in Burkina Faso, 2009

Pɔɔ cɔlʋʋ kɛna tʋmɩyɛ nɖɩ palakɩ-ɖɩ lɩm taa kɛnɛ yɔ. Palakɩ-ɖɩ nɛ pakpaɣ lɩm taa tɛtɛ kpɩna. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ kpakpasɩ kɛ mbɩ yɔ. Ɛlɛ, lɩm taa peeɖe pagba lɩm taa kpɩna wena payan̄ɛ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "crustacés waa" nɛ "céphalopodes waa" yɔ.

Des pêcheurs au travail à Kribi 4

Pɔɔ cɔlʋʋ lakasɩ wɛ ndɩ ndɩ. Pɔcɔlʋʋ pɔɔ lɛ lakasɩ ndɩ ndɩ nzɩ palakɩ nɛ pakpaɣ lɩm taa kpɩna yaa nandu ndʋ yɔɔ yɔ : pɔlɔ piyuu (filet), pɔcɔlɩ pɔɔ pan̄ɩ ahʋna (nasse), pɔcɔlɩ pɔɔ ɖɔɖɔ nɛ pɔlɔ kolaɣ (ligne).

Lona ndɩ ndɩ wona a-taa pɔcɔlʋʋ pɔɔ nɛ pakpaɣ nandu yɔ a-ɖɔ siŋŋ. A-taa nayɛ kɔyɔ : lɩŋgamʋʋ, teŋgu, kujomuu, lɔmʋʋ, lɩm mbʋ pɩwɛ pazɩ nɛ piikpeŋ yɔ (mares), lɩm kikpem cikpem (cours d'eau).

Pɔɔ cɔlɩyaa tʋmɩyɛ laɖʋ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "pêcheurs". Tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, ɖɩkɛ aleɣya nɛ ɖɩhaɣ taa leleŋ kɛ lalaa nɛ ɖɩkɛna tʋmɩyɛ siŋŋ kɛ lalaa. Lɛɣtʋ sakɩyɛ ɖɔɔ nɛ pɩcɛlɩna pɔɔ cɔlʋʋ tʋmɩyɛ. Paa lone nɖɩ lɛ, ɖɩ-tɛ pɔɔ cɔlʋʋ wɛtɛ wɛɛ.

Pɔcɔlʋʋ pɔɔ nɛ mɛlɛnaa, pɔcɔlɩ pɔɔ nɛ lɩm yɔɔ lɔɔɖa. Pɩkɛna tʋmɩyɛ nɖɩ ɖiyeki nɛ ɛjaɖɛ tɔsʋʋ huu siŋŋ yɔ. Ɖɩhaɣ ɖɔɖɔ nadʋ kɛ ɛjaɖɛ taa samaɣ. Pɛpɛdʋ lɩm taa n̄ɩm mbʋ ɖɔɖɔ nɛ payakɩ wondu kɩwazɩtʋ lɛɣtʋ.