Kpakpayaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kpakpayaɣ kɩsɛmaɣ

Kpakpasɩ kɛ lɩm-daɣ kpɩnaa wena avezuna 'branchies' yɔ, kɔyɔ nɛ mbu payana anasaayɩ ta se nagɛrɛ waa yɔ nɛ po-tomnaɣsɩ yɔ lɛ pɔɔɖɛ huzɩnɩ payɩ. Kpakpasɩ tɔya yem lɩm cikpem nɛ teŋgunaa taa: sɩlɩnaa pʊŋ weyi lɩm lɩʊna ɛtaa yɔ ɖɔɖɔ nɛ lɩŋgamɩŋ taa. Kpakpasɩ wɛ hɔlɩŋ tɩŋgɛ yem, nɛ cabɩ wɛ lɩŋgamɩŋ taa ɖeŋɖe paalakɩ pɩyʊ nɔʊ yɔ. Sɩwɛna waza pɩdɩɩfɛyɩ sɩŋŋ kɛ ɛyaa cɔlɔ.

Kpakpayaɣ ŋga payaɣ se salmoŋ yɔ

Ɛzɩ sɩkɛʊ tɔɔnaɣ yɔ, paɣ ɛjaɖɛ ŋɖɩ lɛ ɖɩtaa lɛ; pʊwɛ se kpakpasɩ nzɩ pɔɖɔɔ sɩ yaa pakpaazɩ lɩmdaa nɛ pɔɔ cɔlʊʊ.

Kpakpasɩ

Kpakpaysɩ nzɩ sɩwɛna waza sɩŋŋ, haɖaʊ taa, ɛsɔ nɩmaʊ taa, mʊya hɔlʊʋ taa, pɩtasɩna takayɩsɩ maʊ ɖeɖe nɛ filim naa labʊ taa ɖɔɖɔ .

Kpakpasɩ