Ovide

Pɩlɩɩna Wikipediya
Metamorphoses, 1643

Palʊla Ovide kɛ lakɩŋ fenaɣ nɛɛlɛ pinaɣ 43 taa pʊcɔ palʊlʊʊ Yesu kɛ Sʊlʊmona tɛtʊ taa nɛ ɛsɩ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakɩŋ 17 nɛ 18 pa-taa pɩnaɣ ɛlɛ ɛ-tɛ hɩɖɛ sɔsɔyɛ kɔyɔ Publius Ovidius Naso. Ɖooo ɛzɩ ɛkʊyʊ ɛ-tɛtʊ taa nɛ ɛɖʊ kʊyʊ kɛ Tomisi tɛtʊ taa, denɖe payaɣ sɔnɔtaa se Rumani yɔ.

Ɛkɛ keesi nɛ cɩmɩŋ maɖʊ nɛ ɛ-takayɩsɩ nzɩ pakɩla-sɩ sɩm yɔ, sɩ-taa kɔyɔ: Ɛzɩma pɔsɔɔlʊʊ yɔ (L'Art d'aimer) nɛ Tomnaɣ lɛɛzʊ (Métamorphoses). Ɛzɩma ɛ-mɔʊ ɖɛ cɛŋŋ yɔ, pɩ-yɔɔ yɔɔ pakʊma-ɩ hɩɖɛ se Naso. Jules César sɩba nɛ pɩla pɩnaɣ ɛlɛ palʊla Naso nbɛ alɩwaatʊ ndʊ Auguste kpikpa kewiyaɣ nɛ ɖoŋ nɛ tɛtʊ nʊʊtʊ lɩzʊ nɛ samaɣ yɔ nɛ kewiyaɣ ɛjaɖɛ lɛ, Ovide kaakɛ pɩɣa evelo. Auguste ñasɩba nɛ pɩlakaɣ pɩnzɩ ɛzɩ naatozo lɛ, Ovide ñatɩŋ ɛ-wayɩ.

Palɩla-ɩ ñɩm hɔʊ taa nɛ ɛnʊ ɖɔɖɔ mbʊ yɔ ɛwaa ñɩm mbʊ pʊ-yɔɔ. Ɛlaba e-sukuli kɛ Roma tɛtʊ taa nɛ peeɖe ɛkpɛlɛka nɔɔ leleŋ yɔɔdaɣ nɛɛɛwɛna pɩnzɩ 18 lɛ, ɛ-caa sɩna-ɩ nɛ ɛɖɛɛ nʊmɔʊ nɛ ewolo Atɛnɩ tɛtʊ taa. Ɛ-nʊmɔʊ kʊnɛ kɩpaza kɩɖʊkɩna-ɩ pɩkɩlina ɛ-takayɩsɩ nzɩ ɛma yɔ, pɩkɩlɩna ŋga ɛyaa se Tomnaɣ lɛɛzʊ yɔ (Les Métamorphoses).