Jules César

Pɩlɩɩna Wikipediya
Wiyaʋ Jules César

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Itaalii
Ɛ-tʋmɩyɛ Wiyaʋ sɔsɔyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ .
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 13 wiye hasɩyaɖɛ fenaɣ, pɩnzɩ 100 pʋcɔ palʊlʊʊ Yesu Krɩstʊ
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ .
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ 15 lakɩŋ wiye fenaɣ pɩnzɩ 44 pʋcɔ palʊlʊʊ Yesu Krɩstʊ

Jules CésarItaalii ɛjaɖɛ taa tʊ. Palʊlɩ-ɩ Room tɛtʋ kɛ Itaalii tɛtʊ sɔsɔtʊ. Palʋla-ɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ taa, kɩyakʋ hiu nɛnaadozo ñɩŋgʋ wiye. Palʋla-ɩ nɛ pɩla pɩnzɩ mɩnʋʋ (100) nɛ pʋcɔ palʊlɩ Yesu Krɩstʊ. Ɛkɛkɛ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ sɔsɔ (Général) nɛ politiki laɖʊ sɔsɔ nɛ takayɛsɩ mayʊ sɔsɔ tɛtʋ taa Room, Itaalii ɛjaɖɛ taa. Ɛsɩba lakɩŋ fenaɣ taa, kɩyakʋ hiu nɛ kakpaanzɩ ñɩŋgʋ wiye. Ɛsɩba nɛ pɩla pɩnzɩ 44 nɛ pʋcɔ palʊlɩ Yeesu Krɩstʊ.

Ɛ-ɖoo payaɣ se Aurelia Cotta nɛ ɛ-caa hɩɖɛ lɛ Caius Jules César naatozo tʊ. Ɛ-halʊ kɔɔnɔɔ tʊ lɛ Cossutia, ɛlɛ wayɩ kɛlɛ panɛ paba : Pompeia Sulla nɛ Calpurnia Pisonis. Ɛkawɛna pɩɣa kʊɖʊmaɣ. Payaɣ-kɛ se Juliya, ɛkɔɔnɔɔ halʊ ɛlʊlɩna-kɛ. Piya sɩnɛ : Ptolémée hiu nɛ kagbaanzɩ tʋ nɛ Auguste lɛ, paba yawaɣ-ɩ se pa-caa cikpelu. Ɛsɩba lakɩŋ fenaɣ taa, kɩyakʋ kagbaanzɩ ñɩŋgʊ wiye, pɩnaɣ nɩɩnaza nɛ naanza (44) taa nɛ pʊcɔ palʊlɩ Yesu Krɩstʊ, Room tɛtʊ taa ɛsɩba.