Oliver N'Goma

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Olivier Ngoma kɛna Kaabɔŋ ɛjaɖɛ taa hɛndu teyu nɛ cimiŋ yaa keeɣsi maɖʊ sɔsɔ nɔɔyʊ. Palʊla-ɩ lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 23 ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1959 kɛ Mayumba tɛtʊ taa nɛ ɛsɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ lʊbɛ wiye pɩnaɣ 2010Librevili tɛtʊ taa ɖakʊta nakʊyʊ taa.

Palʊla-ɩ Mayumba tɛtʊ taa nɛ tɛtʊ ndʊ tɩwɛna Kaabɔŋ ɛjaɖɛ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hadɛ kiŋ. Ɛ-caa kɛ weŋgalɩyʊ nɛ ɖooo ɛ-pɩcatʊ, ɛwɛɛna pɩnzɩ litoozo taa kɛ ɛmalasɩna-ɩ nɛ ɛ-tɩ nɛ ɛkpɛlaka-ɩ hendu teu.

Pɩnaɣ 1971 kɛ ɛ-hɔʊ taa mba kʊyɩ Kaabɔŋ nɛ powolo Librevili ɛjaɖɛ taa. Peeɖe pɛwɛɛ nɛ powona-i akɔntaa sukuli kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Sukuli ŋgʊ kɩ-taa lɛ Olivier N'Goma kɛŋna weyi ɛmakɩ-wɛɛ soo, Capo Sound, kɛ camɩyɛ yɔ. Akɔnta sukuli ɛɛɖɔŋna-ɩ lɛ, mbʊ pʊ yɔɔ yɔ ɛɛtaasɔɔlɩ-ɛ, eyele ɛma nɔkɔyʊ kɛ e-hendu teu nɛ mʊsɩ labʊ.

Pʊwayɩ lɛ ɛkpɛlɛkɩ fotonaa lɩzɩʊ kɛ Librevili ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa nɛ pamʊ-ɩ peeɖe poliŋdaa kɩlɛmɩŋ naʊ tʊmɩyɛ taa.

Pɩnaɣ 1988 kɛ ñʊʊ leleŋ laba nɛ ɛkatɩ Manu Lima, weyi ɛɛkɛna Cabo Verde Show nɔɔ yɔɔ tʊ yɔ, nɛ ɛlɛ sɩna-ɩ nɛ palɩzɩ tataɣ ŋga payaɣ-kɛ se BANE yɔ. Ɛ-tataɣ kɛnɛ paɖʊwaɣ-kɛ siŋŋŋ kɛ RFI nɛ Africa N°1 radiyoonaa taa.

Ɛ-tataɣ kɛnɛ kɔyɔɔ pɩtɩŋna nɛ ɛtasɩ lɩzɩʊ lɛɛsɩ nzɩ ɛyaɣ-sɩ se Icole nɛ Lusa yɔ. Pɩnaɣ 1995 taa kɛ ɛlɩza tataɣ lɛɛka, ADIA, nɛ pʊwɛ ɛzɩ kaka kɩla kacalaɣ ŋga yɔ. Pɩnzɩ looɖo wayɩ kɛ ɛlɩza lɛɛka, SEVA. Pɩnaɣ 2006 taa kɛ ɛlɩza ɛ-tɛɛ tataɣ naanza ŋga, SAGA. Ɛ-tatasɩ tɩŋga wɛɛ ɖeu camɩyɛ.