Libreeviili

Pɩlɩɩna Wikipediya
Libreville

Libreeviili kɛna Kaabɔɔ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ ndʊ tɩ-taa politiki tʊma nɛ komina tʊma sɔsɔna kpelasi wɛɛ ɖɔɖɔ yɔ. Pɩnaɣ 2014 taa pakalɩ kɩgalʊʊ lɛ, pana ɛyaa 850 000 nɛ Kaabɔŋ tɛtʊ sʊzɔtʊ taa payɩ lɛ, Libreeviili tɛtʊ taa kɛ ɛyaa kɩla ɖɔʊ. Pɩnaɣ 2010 taa pakali kɩgalʊʊ ŋgʊ Kaabɔŋ ɛjaɖɛ kpeekpe taa lɛ, ɛyaa kɩla ɛzɩ 1 534 300.

Beach scene Libreville 4

Libreeviili tɛtʊ wɛ pɔɔ ŋga payaɣ-kɛ se Kaabɔŋ yɔ kɔcɔlɔ kpam nɛ pɩwɛna ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hatʊ kiŋ. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ Libreeviili tɛtʊ taa yɔŋgʊ lɛ Fransɩɩ. Pɩnaɣ 2014 taa kɛ mbʊ yɔ, mba pɛwɛna pɩnzɩ 15 nɛ pɩɖɛɛ yɔ mɩnɩʊ yɔɔ lɛ, ɛyaa 71,9 yɔɔdʊʊ fransɩɩ nɛ pamaɣ-kʊ; piyele mba pɛwɛna pɩnzɩ 76,8 nɩʊ-kʊ nɛ pɔyɔɔdʊʊ-kʊ.

Libreville is a place of pleasure

Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa krɩstʊ mba kɩlɩna ɖɔʊ nɛ mba pɛkɛ malɩŋ yɔ pɔdɔɖɔɔ ɛlɛ pɩɩlɩna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩñʊʊtʊ weyɩ payawaɣ-ɩ se Omar Bongo Ondimba ɛlɛ yɔɔ kɛ papɩsa malɩŋ. Kpaɣ pɩnaɣ 2014 lɛ Rose Christiane Ossouka Raponda1kɛŋna Libreeviili tɛtʊ yɔɔ cɔnɛyʊ kɩflʊ.