Aller au contenu

Nandʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Carni bovine macellate

Nandʊ kɛ tɔnaɣ ŋga kɛkɛ tɛtɛ kpɩnaa nayɛɛ tɛ nimfila nɛndɛtʊ, kɔzɩ kɔzɩ naŋgbanzɩ nanzaa tɩnaa nɛ simaasi nɛ rʊmaa ɛlɛ, kpakpasɩ nasɩyɛ wɛ pɩtaa ɖɔɖɔ ɛzɩ ŋga payaɣ se requin. Payaʊ se nandʊ yɔ pɩkpɛndɩnɛ num nɛ holaa nɛ calɩm nɛ pɩkpɛndɩnɛ nɛndɛtʊ nɛ mɔɔ nɛ a-taa num nɛ a-ñʊʊ yɔ num.

Preparing for lunch - Flickr - Al Jazeera English

Ɖooo kpaɣdʊ nɛɛlɛ taa lɛ, payaɣ se nandʊʊ pamazɩɣ se pɩkpɛndɩnɛ kpakpasɩ nɛ paa tɔnaɣ ŋga. Fransɩɩ kɩbɩnʊʊ alɩwaatʊ taa lɛ, payaɣ se nandʊ pʊtɔbʊʊ se tɔɔnaɣ, vivenda tɔbʊʊ Latɛŋ kʊnʊŋ taa se mbʊ pʊwaazʊʊ wezʊʊ yɔ. Nandʊ kɛ kpɩnɛ nɛndɛtʊ nɛ pɩwɩlaɣ nɩtʊʊ natʊyʊʊ taa se pɩkɛ tɩmʊʊ liɖe naɖɩyɛ taa yatʊʊ, karnɛ (carne) pʊtɔbʊʊ se nandʊʊ kɩdɛkɛdɩtʊʊ.

Kwun Tong Shui Wo kɩyakʋ, Hong Kong

Erɔpʊ paɣtʊ taa lɛ, nandʊ kɛ taata cɩnɛ kpɩnaa tɛ pʊyʊʊ mbʊ pɔtɔkɩ yɔ pɩkpɛndɩnɛ calɩm. Fransɩɩ lambʊʊ tʊmɩyɛ ɖʊʊ tʊkaɣ nandʊʊ nɛ mbʊ payaɣ se abas yɔ pɛhɛkʊʊ taa. Pɩlɩnɛ pʊyɔɔ lɛ, onglet kɛ abat ɛlɛ pɩtɛkɛ nandʊʊ. Hɔɔyɛ kɛ nandʊʊ nimfiɖe ɛlɛ ɖoo pitihiɣ pɩkɛ abat pɩtɛkɛ nandʊʊ. Payaɣ se abat mbʊ pɩkɛ kpɩnaa ɖɩkʊ hɔɔlʊʊ kɩgbanzɩ ŋgʊ pɔtɔkɩ yɔ. Pawɩlɩɣ nɛ hɩɖɛ abat kʊlʊmʊʊ lɛ, pɩkɛ ñʊʊ nɛ naŋgbanzɩ nɛ hiluu. Abat kɩsɛmʊʊ kɔyɔ hɔɔyɛ nɛ hʊzʊʊ nɛ nzʊlɩmɩyɛ nɛ fiteenim nɛ calɩm fʊwaa nɛ hʊzɩŋ nɛ pondone nɛndɛtʊʊ.

Nandʊʊ ndʊ tɩ-wɛ ndɩ ndɩ, kɩsɛmtʊʊ yaa ndʊ pakʊwa yɔ, naŋ nandʊʊ nɛ kpaŋnʊ nandʊʊ nɛ afa nandʊʊ nɛ heeŋ nɛ pʊŋ nandʊʊ pɩwɛ ŋkpaɣ ndɛ. Nandʊʊ kʊlʊmʊtʊ ndʊ kelemiye nandʊʊ. Nandʊʊ kɩkpɛdɩtʊʊ ndʊ lɛ lakʊʊ kpɩnɛ nandʊʊ. Nandʊʊ kɩwɩtʊʊ nɛ lakʊʊ taa nandʊʊ. Nandʊʊ natɩyʊʊ wɛ tɩzɔzʊʊ ɛyʊʊ tɔmnaɣ taa ɖoŋ ndʊ yɔ kpakpasɩ nɛ sɛyaa nɛ pɩcɛɛnɛɛ tɛtɛ ñɩtʊʊ hʊndʊʊ ñndʊʊ nɛ lɔbɩ lɔbɩ kpɩna ɛlɛ pɛ-nɛndɛtʊʊ fɛyɩ ɛzɩ nandʊʊ yɔ.