Aller au contenu

N̄ɩɣlɩm Ɛsɔ Kuduyuu (Temple d'Or)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Akal Takht and Harmandir Sahib, Amritsar, Punjab, India

N̄ɩɣlɩm Ɛsɔ Kuduyuu kɛna matʋ ndʋ tɩfɛyɩ yɔ tɩmatʋ kɛ Harmandir Sahib. Pʋtɔbʋʋ tobi kɛlɛ size «Ɛsɔ Kuduyuu hɩɖɛ sɛwa yaa hɩɖɛ kʋya». N̄ɩɣlɩm Ɛsɔ Kuduyuu ŋgʋ, kɩkɛ Sikhs nɩma kaɖɛ kuduyuu. Kuduyuu kʋnɛ, kɩwɛna Amritsar tɛtʋ hɛkʋ taa kiŋ kɛ Pɛnjab ɛjaɖɛ taa. Ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖɩɖɩ wɛna nɛ Ɛɛndɩ nɛ hayuu kiŋ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ.

Sarovar and the Golden Temple

Pɩcɔ nɛ payaɣ hɩɖɛ ɖɩnɛ size, N̄ɩɣlɩm Ɛsɔ Kuduyuu lɛ, pɔjɔna ɛzɩ ɛnʋ ɛzɩ, pata kuduyuu kʋnɛ kɩtɩŋgɛ payɩ kɛ sika sɛmɩŋ tɔlɩm nɛ puhuzi katɩŋgɛ payɩ kɔyɔɔ yɔ. Pɩcɔ nɛ paɣtʋ lɩʋ yaa lɩmaɣza lɩʋ size pama n̄ɩɣlɩm Ɛsɔ kuduyuu kʋnɛ yɔ lɛ,ɖajaa sɔsɔ Gurû Arjan ka-hana nɔɔ yaa nʋmɔʋ nɛ matʋ tʋnɛ tɩpaɣzɩ pɩnaɣ 1601 tɛ alɩwaatʋ taa.

Sɔsɔ ɛnɛ ɛkɛ kɛna Sikhwaa tɛ ciyam yaa kalaza tɔm wɩlɩyʋ kagbanzɩ n̄ɩnʋ.

Ceiling of the Golden Temple in gold and precious stones

N̄ɩɣlɩm Ɛsɔ Kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ peeɖe kɛ padaɣ kɔɔnɔɔ tʋ ɖajaa sɔsɔ Gurû Nanak wokaɣ nɛ ɛ-tɩmʋʋ yaa ɛ-lakɩ ɛ-kɩlaŋ a-tɩma. Ɖɩnɩ size N̄ɩɣlɩm Ɛsɔ Kuduyuu kʋnɛ, Afganistani ɛjaɖɛ taa mba tʋlaɣ youu kɩ-tɛ peɖe kɛ pɩnaɣ 1757 alɩwaatʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pɔyɔka kʋ naŋga naŋga. Ɛlɛ paɖanɩ kʋ maʋʋ pɩnzɩ nutozo wayɩ.