Aller au contenu

Nɩŋgbaŋaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Male legs 01

Ɛyʊ wɛʊ yɔ, ɛwɛna hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ nɛ paa hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩna kɩ-hɩɖɛ nɛ kɩ-wazaɣ. Ñʊʊ wɛɛ, nesi wɛɛ, (pɩkpaɣ pɩɖɛɛ) nɛ naŋgbanzɩ wɛɛ ɖɔɖɔ. Nɩgbaŋaɣ yɔɔ kɛ nɩŋgbaŋaɣ hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩwɛɛ: nɩŋgbaŋaɣ, ɛsɩyɛ, naatalʊʊ, naakiɖe, nɩŋgbaŋaɣ hoɖe nɛ nimba pɛwɛɛ.

A human female left leg & foot 2014-07-31 15-50

Ɛyʊ sʊtʊyʊ nɩŋgbaŋaɣ taa mɔɔ wena awɛ yɔ akpɛnda 26. Pʊtɔbʊʊ kɛlɛ se yee pɛtɩyɩ ɛyʊ yɔɔ mɔɔ kpeekpe kɛ tom naanza taa kɔyɔ, nɛ yee pɛkpɛnda nɩŋgbanzɩ nzɩ sɩ-naalɛɛ yɔ, sɩ-taa mɔɔ kɛna hɔɔlʊʊ kʊɖʊmʊʊ kɛ naanza yɔɔ. Nɩŋgbaŋaɣ taa ɖenɖewaa pʊcɔʊ yɔ, pɩkpɛnda hɔɔlɩŋ 16; nɛ hola kpɛnda 107 piyele nimvela ñɛkpɛnda nɛɛlɛ (20).

Nɩŋgbaŋaɣ

Nɩŋgbaŋaɣ yɔɔ kɛ ɛyʊ fɛyʊ nɛ ɛsɩŋʊ yiu yiu, kɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ kɛ ɛfɛyʊ nɛ ɛɖɔŋ nɛ ɛkpaɣ nɛ etiki nɛ ɛlakɩ ɛ-tʊma ndɩ ndɩ. Ɛyʊ nɩŋgbaŋaɣ yɔɔ nɛ nimbee kagbanzɩ nɛ nimbiye sɔsɔyɛ kɛ payaɣ se nimbiye abalʊ ñɩnɖɛ nɛ cikpeɖe payaɣ se ccuculibaŋa. Pɩwɛɛ mbʊ ɖɔlɛ, ɛzɩ nandaka yɔɔ nee yɔ, nɩŋgbaŋaɣ yɔɔ nimbe wɛ ndɩ ndɩ: ɛyaa nabɛyɛ wɛna nimbe looɖo nɛ lalaa ñɛɛna pɩɖɛ mbʊ.