Ñʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Halʋ ñʋʋ

Ñʊʊ kɛna ɛyʊ tomnaɣ yɔɔ piliŋa ŋga kɛwɛna ɛ-hayʊ kiŋ kpaagbaa yɔ. Payaaʊ se ñʊʊ yɔ, nabʊyʊ taa lɛ pɩcɛlɩɣna weyi ɛkɛ kacalaɣ-tʊ yaa nɔɔ-ɖɛyʊ yɔ.

Nabʊyʊ taa lɛ payaɣ weyi eɖiyu ɛjaɖɛ yɔ se tɛtʊ ñʊʊtʊ nɛ pɩwɩlɩ se ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa payɩ lɛ, ɛnʊ ɖɛɣna ɛyaa kpeekpe nɔɔ nɛ ɛla tʊmɩyɛ naɖɩyɛ yaa eɖi aseɣɖe naɖɩyɛ kɛ pa-hɩɖɛ taa. Mbʊ ɖɔɖɔ kɛ payaɣ ɛjaɖɛ taa ñazɩyaa nɛ ñɩm sakɩyɛ tɩnaa se ɛjaɖɛ taa ñʊŋ. Pɩwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, papɩsɩɣ payaa nɔɔyʊ se ñʊʊtʊ pɩlɩɩna ɛ-ñʊʊtaa lɔŋ yɔɔ yaa ɛ-tʊmɩyɩ labʊ taa.

Ɛyaa nabayɩ wɛɛ nɛ payaɣ-wɛ se ñʊŋ yɛlɩyaa nɛ pɔtɔbʊʊ se ɛyaa mba pañɩnɩɣ ñʊntaa lɔŋzɩnɖɛ tɩnaa yɔ. Natʊyʊ wɛɛ ɖɔɖɔ nɛ pɔyɔɔdɩɣ-tʊ se ñʊʊ yɔkʊʊ, nɛ pɔtɔbʊʊ kɛlɛ se weyi ɛlakɩ tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ eɖeke nɛ ɛɛpɩzɩɣ ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ehiliziɣ eyeke koŋ yɔ. Kabɩyɛ taa lɛ, yee pacaɣ se pɔyɔɔdɩ se akele kɛ mɛ-ɛyʊ yaa matɩnayɩ pilim kɔyɔ, pɔtɔŋ se: matɩna-ɩ ɛ-ñʊʊ nɛ ɛ-ñɔsɩ.

Lateral head anatomy detail

Pɩwɛ ɛzɩ ɛyʊ yʊʊ yɔ kɛ pilinzi sɔsɔsɩ kɩla wɛʊ kpem yɔ: peeɖe ñʊdaakaɣ wɛɛ, kɩ-yɔɔ nɛ ñɔsɩ, limaɣ ne kiɖe pɛwɛɛ ɖɔɖɔ; ñʊʊ ŋgʊ kɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ kɛ ɛsɛ, lɩkpaɣzasɩ nɛ naŋgbaaŋ pɛwɛɛ; ñʊʊ kʊɖʊmʊʊ ŋgʊ kɩ-yɔɔ kɛ nɩŋgbaaŋ nɛ mɔɔŋ pɛwɛɛ, pɩtasɩnanɔɔ, tamaɣ nɛ ndoma pɛwɛɛ.