Aller au contenu

Michael Jackson

Pɩlɩɩna Wikipediya
Michael Jackson

Palʊla Michael Joseph Jackson kɛ kɩyɛna fenaɣ kɩyakʊ 29 wiye pɩnaɣ 1958 kɛ Karii tɛtʊ taa, Ɛndiyana taa nɛ ɛsɩ mɩsɩ kʊm fenaɣ 25 wiye pɩnaɣ 2009 kɛ Lɔsɩ AnjelɛsɩKalɩfɔrnii ɛjaɖɛ taa ɛɛwɛna pɩnzɩ 51. Michael Joseph Jackson kɛna wendu teyu, kpalahuwa lʊyʊ, wendu luɖu yaa tɩ-mayʊ, nɔɔyʊ yɔɔ aseɣɖe tɔm lɩzɩyʊ, ɛpaɣ kamaɣ fɛyɩ nɛ ɛ-naŋgbaanzɩ ɖʊʊ ɖama taa camɩyɛ nɛ ɛlakɩ tanaʊ ɖɔɖɔ. Ɛ-hɩɖɛ sɔsɔyɛ kɛlɛ The King of Pop, Bambi. Ɛkɛna pʊɣa lʊbɛ ŋga kɛ pɩya nakʊ taa. Ɛnɛ ɛ-ɖalaa papaɣzɩ hendu teu lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ looɖo nɛ pɩnzɩ 11 kɛ ɛpaɣzɩ hendu teu camɩyɛ ɛ-ɖalaa hɛkʊ taa kɛ Jackson Five taa.

Pɩnaɣ 1971 taa kɛ ɛpaɣzɩ hendu kalʊ nɛ lalaa tisuu. Ɛ-tɛ hendu natʊyʊ wɛ lʊbɛ nɛ keteŋga kpeekpe yɔɔ tɩwɛ ndʊ pakɩlʊ yabʊ yɔ tɩ-taa. Ɛ-hɩɖɛ kɩsɛyɛ kɔyɔ Pop tɛ wiyau nɛ mbʊ ɖɔɖɔ ɛpazaa ɛwa hendu teya sakɩyɛ nɛ tadasɩ nzɩ ɛpɛdaa yɔ sɩɖɛ ɛzɩ miliyaarɩ yɔ. Mbʊ yebina nɛ kedeŋga kpeekpe yɔɔ lɛ ɛkɛ naadozo-tʊ weyi ɛkɩla ɛ-tatasɩ pɛdɩɣ yɔ; kacalaɣ- tʊ yɔ Beatles nɛ naalɛ-tʊ yɔ Elvis Presley. Tataɣ ŋga pakɩla-kɛ pɛdɩɣ keteŋga kpeekpe yɔɔ yɔ ŋga lɛ Thriller, nɛ pɛpɛda-sɩ ɛzɩ miliyɔɔna 66 yɔ. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, Etazuunii taa lɛ Thriller kɛŋna tataɣ ŋga keɖeke kɔŋ RIAA, Amerika taa ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋna hendu teu yɔɔ yɔ, sama camɩyɛ nɛ yele se palɩzɩ-kɛ tɔm 30 taa yɔ.

Lɛlaɣ fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 2016 taa padaɣna tataɣ kʊɖʊmaɣ ŋga lɩzʊʊ tɔm 32 taa. Michael Jackson kɩlɩna samtʊ nima ndɩ ndɩ mʊʊ hendu teu taa keteŋga kpeekpe yɔɔ nɛ pɩɩkɔma pɩtalɩ pɩnaɣ 2000 taa palakaɣ Mɔntɩ-Kaarloo hendu teyaa amʊʊza sɔsɔna lɛ, Monaakoo tɛ kewiyaɣ ñʊʊdʊ Albert II cɛla Mileniyɔm kʊjɔʊ kɛ Michael Joseph Jackson. Kʊjɔʊ kʊnɛ kɩwɩlʊ se ɛnʊ kɩlɩna tatasɩ kɛ pɛdʊ. Michael Jackson.