Lɔsɩ Anzelɛsɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
LA Skyline Mountains2
LosAngeles04
Skyscraper Los Angeles Downtown 2013

Lɔsɩ Anzelɛsɩ kɛna Etaazuunii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ natʊlɛ ñɩndʊ ndʊ tɩtɩŋgʊʊ Niyuu Yɔrɩkɩ ñɩndʊ wayɩ yɔ. Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ Kalifɔrinii nɛ hadɛ kiŋ nɛ pɩwɛna lɩm hɛɛʊ ŋgʊ payaɣ se pasifiiki yɔ kɩ-cɔlɔ. Lɔsɩ Anzelɛsɩ tɔbʊʊ sɩŋŋŋ kɛlɛ se «Ɖoɖoo Abiɖe Tiiyaa ñʊʊtʊ ɖicaɣyɛ».

Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-walanzɩ landammm taa maɣna ɛkɩtaarɩnaa 129 060 yaakilomɛtanaa 1 2 906. Tɛtʊ tʊnɛ tɩkɩlɩ walanzɩ kɛ Niyuu Yɔrɩkɩ nɛ Sikaagoo. Pɩnaɣ 1887 paakalɩ kɩgalʊʊ kɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa lɛ, ɛyaa kaawɛ 11 500 ɛlɛ pɩnaɣ 2013 paɖaanɩ-wɛɛ kalʊʊ lɛ, pɛkpɛnda ɛyaa 3 884 307.

Ɛlɛ yee pɛkpɛndɩna ageeta wena acɔ tɛtʊ tʊnɛ nɛ ataa yɔ, ɛyaa kpeekpe kpɛndɩɣ miliyɔɔnaa 18,5 (18 500 000). Mbʊ yebina nɛ yee pɛkɛdɩɣ Etazuni taa tɛtʊ ndʊ tɩ-taa ɛyyaa kɩlɩ ɖɔʊ kɔyɔ, Lɔsɩ Anzelɛsɩ kɛŋna natʊlɛ ñɩndʊ ndʊ tɩtɩŋgʊʊ Niuyɔrɩkɩ wayɩ yɔ.

Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa tomnaɣ taa hayɩsʊʊ nɛ alɣya tʊma wɛɛ sɩŋŋŋ nɛ pʊyɔɔ lɛ, tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa ɛyaa ñɔɔzɩ pɩ-tʊmaa tɔm napʊlɛ: pɩnaɣ 1932 nɛ pɩnɣ nɛ 1984. Ɛzɩ ajɛya lɛɛna taa tɛtʊ sʊzɔtʊ lɛɛtʊ yɔ, Lɔsɩ Anzelɛsɩ tɛtʊ nɛ ajɛyaa naayɛ ɛzɩ 27 yɔ taa ñɩndʊ ɖʊ nɔɔ nɛ palakɩ tʊma kʊɖʊma.Payaɣ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-yɔɔ cɔnɩyʊ kɩfalʊ se Eric Garcetti (D).