Machu Picchu

Pɩlɩɩna Wikipediya

Caanaʋ pʋʋ ŋgʋʋ payaɣ se Machu Picchu. Kɩwɛ cʋlʋ cʋlʋ. Kɩkɛ pʋʋ kɩbɩnʋ yaa piyaɣ kɩbɩnaɣ ŋga kakʋyaa n̄abaɣ siŋŋ yɔ kadɩyɛ. Kɛkɛ (inca) tɛtʋ kɩbɩndʋ yaa kɩnɩnjaazɩ tɛtʋ kɛ kpaɖʋ hiu nɛ kagbanzɩ(15) alɩwaatʋ taa kɛ Peeru(Pérou) ɛjaɖɛ taa.

Caanaʋ pʋʋ(Machu Picchu) kʋnɛ, kʋsɔbaɣ n̄ʋʋ yaa kɩbama kɔmtɛɛ kɛ kaaʋ piyaɣ yaa kaaʋ pʋʋ kʋkʋyʋʋ nakʋyʋ yɔ. Kaaʋ piyaɣ ŋga, ɖɩnaɣ ɖɩnaɣ size, kɛkpɛnda kɔyɔ peɖe kɛ caanaʋ pʋŋ(Machu Picchu) nɛ pɩtasɩna Huayna Picchu pʋŋ ɖɔɖɔ.

Pʋŋ yaa piisi sɩsɩ wɛ Andes hɛkʋ nɛ hɛkʋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ kɛjɛlɛŋga hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Caanaʋ pʋʋ yaa piyaɣ kanɛ, ka-hɩɖɛ keɣke kɛlɛ, Pikchu yaa Picho. Yee ɛzɩ, ɖɩgbaɣ aseɣɖe ɖɩn̄ɩnɩyɛ takayaɣ kɔyɔ, ɖɩtɩlɩɣ size, pɩgbaʋ nɛ kpaɖʋ hiu nɛ loɖo(16) taa mbɩyɔ yɔ, kɩbɩnjaazɩ tɔm kpɛlɛkɩyʋ ɖajaa sɔsɔ Hiram Bingham n̄ɩnɩ caanaʋ pʋʋ(Machu Picchu) ŋgʋ kɩyɔ tɔm.

Ɖajaa sɔsɔ ɛnʋ, ɛkɛ Amerika ɛjaɖɛ tʋ. Ɛn̄ɩnʋʋ taa ɛlɩzaɣ nɛ ɛyaa tɩlɩ size, caanaʋ pʋʋ(Machu Picchu) kʋnɛ kɩɩkɛ kewiyaɣ yɔɔ cayʋʋ ɖajaa sɔsɔ Pachacútec ɖɩyaɣ yaa ɖɩcayɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ lɛ, ɖɩnɩɩ size paama matʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ nɛ sɔnzɩ lakasɩ ndɩ ndɩ lone kaakɛ pʋʋ ŋgʋ. Kuduyuu sɔsɔʋ ŋgʋ kɩɩkɛ ɛsɔ sɛtʋ kuduyuu. Peɖe krɩstʋ mba n̄ɩna ɛsɔ tɔm.