Machu Picchu

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Machu Picchu wɛ cʋlʋ cʋlʋ. Kɩkɛ pʋʋ kɩbɩnʋ yaa piyaɣ kɩbɩnaɣ ŋga kakʋyaa n̄abaɣ siŋŋ yɔ kadɩyɛ. Kɛkɛ Inka tɛtʋ kɩbɩndʋ yaa kɩnɩnjaazɩ tɛtʋ kɛ kpaɖʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) alɩwaatʋ taa kɛ Peeru ɛjaɖɛ taa.

Machu Picchu kʋnɛ, kʋsɔbaɣ n̄ʋʋ yaa kɩbama kɔmtɛɛ kɛ kaaʋ piyaɣ yaa kaaʋ pʋʋ kʋkʋyʋʋ nakʋyʋ yɔ. Kaaʋ piyaɣ ŋga, ɖɩnaɣ ɖɩnaɣ size, kɛkpɛnda kɔyɔ peɖe kɛ Machu Picchu nɛ pɩtasɩna Huayna Picchu pʋŋ ɖɔɖɔ.

Pʋŋ kʋnɛ wɛ Andɛɛzɩ hɛkʋ nɛ hɛkʋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ kɛjɛlɛŋga hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Caanaʋ pʋʋ yaa piyaɣ kanɛ, ka-hɩɖɛ keɣke kɛlɛ, Pikchu yaa Picho. Yee ɛzɩ, ɖɩgbaɣ aseɣɖe ɖɩn̄ɩnɩyɛ takayaɣ kɔyɔ, ɖɩtɩlɩɣ size, pɩgbaʋ nɛ kpaɖʋ hiu nɛ loɖo (16) taa mbɩyɔ yɔ, kɩbɩnjaazɩ tɔm kpɛlɛkɩyʋ ɖajaa sɔsɔ Hiram Bingham n̄ɩnɩ Machu Picchu ŋgʋ kɩyɔ tɔm.

Ɖajaa sɔsɔ ɛnʋ, ɛkɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ tʋ. Ɛn̄ɩnʋʋ taa ɛlɩzaɣ nɛ ɛyaa tɩlɩ size, Machu Picchu kʋnɛ kɩɩkɛ kewiyaɣ yɔɔ cayʋʋ ɖajaa sɔsɔ Pachacútec ɖɩyaɣ yaa ɖɩcayɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ lɛ, ɖɩnɩɩ size paama matʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ nɛ sɔnzɩ lakasɩ ndɩ ndɩ lone kaakɛ pʋʋ ŋgʋ. Kuduyuu sɔsɔʋ ŋgʋ kɩɩkɛ ɛsɔ sɛtʋ kuduyuu. Peeɖe Krɩstʋ mba n̄ɩna ɛsɔ tɔm.