Aller au contenu

Maɣzɩm taa tazʊʊ tʊmɩyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Maɣzɩm taa tazʊʊ tʊmɩyɛ, Sigmund Freud kɛna kiɖe ɖʊyʊ kɛlɛ ɛlɩzɩ tɔbʊʊ se ɖɩnɩɩ, kajalaɣ lɛ, pɩkɛ piye piye wiluu tʊmɩyɛ nɛ pɩcaɣ kaɖɛ piŋ. Nabʊlɛ lɛ, pɩkɛ ɛzɩma patɩŋna nɛ pawazɩ kpaŋ kʊdɔŋ yɔ nɛ hola kʊdɔmɩŋ.Nabʊtozo lɛ, pɩkɛ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ.

Lɩmaɣza naayɛ yaa laɣsɩ nasɩyɛ kɛ mbʊ pɩtɛkɛ ɛyʊ sɔɔlɩm cɔlɔ yɔ yaa sɩcaɣ cɩkpɛndʊʊ ɛzɩ ɖɩkpaɣ ɖoza, yiduu nabʊyʊ yaa natʊyʊ naa ndʊ tɩɩmʊna ɛyʊ yɔ, yaa mbʊ pɩtalɩna ɛyʊ maɣzɩm maɣmaɣ cɔlɔ ɛzɩ ñʊʊ cɔʊʊ kʊdɔŋ mbʊ yɔ.

Yee ɛzɩ Roger Perron wɩlɩɣ yɔ, yee maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ wɛʊ yɔ paapɩzɩɣ se patʊɣʊ-tʊ nɛ tɩ-kiɖe ɖʊyʊ weyi paya-ɩ se Sigmund Freud, ɛnʊ weyi ɛkɛ ɖɔkɔtɔ, hola kʊdɔmɩŋ yɔɔ kpɛlɛkɩyʊ nɛ maɣzɩm taa tazʊʊ tʊmɩyɛ tʊ kɛ Otirisi ɛjaɖɛ taa yɔ, pɩwɛʊ kaɖɛ se patɩlɩ tɩupazɩtʊ alɩwaatʊ kɛlɛ pehiɣ natʊyʊ naa ɛzɩ pɩnzɩ 1881-1882 lɛ Josef Breuer nɛ Anna O., pɩnaɣ 1885 lɛ pɩɩkɛ Freud pɩnaɣ kɩkpɛlɛkaɣ kɛ Jean-Martin Charcot, pɩnzɩ 1893-1896 lɛ pañɩnaɣ hola yɔɔ tɔm nɛ ñʊʊ taa cɔtʊ tɔm (1895).

Maɣzɩm taa takʊʊ tʊmɩyɛ pazɩtʊ alɩwaatʊ lɛ, pʊ-tʊmɩyɛ tɩnaa kɩfama mba paakɛ Sigmund Freud piyaa yɔ pa-taa kɔyɔ Carl Gustav Jung yaa Sándor Ferenczi kajalaɣ kpaɣɖʊ kɛlɛ, yaa Melanie Klein kpaɣɖʊ naalɛ ñɩŋʊ palɩzɩ lɩmaɣza naayɛ nɛ pakʊna Freud tɔm. Pɩkɔma pɩnzɩ 1930 lɛ, maɣzɩm taa tazʊʊ tɩnaa sakɩyɛ mba paakɛ Yuda pekizi Nuremberg tʊma labʊ, kɛlɛ papazɩ-wɛ ñaŋasɩɣ, kɛlɛ pakʊyɩ Caama ɛjaɖɛ taa nɛ Otirisi hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩɩkɛ Caama ñɩŋʊ taa yaa ɖɔɖɔ HongriiPɔlɔñɩ ajɛyɛ taa nɛ powolo pacaɣ Erɔpʊ ajɛyɛ lɛɛna taa nɛ Etaazuunii ajɛyɛ taa.