Carl Gustav Jung

Pɩlɩɩna Wikipediya
CGJung

Carl Gustav Yung yɔɔdaɣ taa lɛ pɩlʊʊ se /ˈkarl ˈɡʊstaf ˈjʊŋ/ ɛkɛ ɛyʊ fitenum ɖɔkɔtɔ Suwisi ɛjaɖɛ taa, palʊla-ɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ 26 pɩnaɣ 1875 Kesswil (Thurgovi kantɔŋ taa) nɛ ɛsɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 6 pɩnaɣ 1961 taa kɛ Küsnacht (Zurich kaŋtɔŋ taa Suwisi ɛjaɖɛ taa.

Paasɩŋ keekee Carl Gustav Jung fezuu caɣʊ tɔm sakɩyɛ. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ ekiza se ɛɛmaɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ tɔm takayasɩ taa. Ɛyʊ weyi payaɣ se Aniéla Jaffé mana ɛ-yɔɔ tɔm, ɛnʊ pɩzɩna nɛ ɛñɩtɩna Jung nɛ ɛmʊ ɛ-yɔɔ tɔm takayasɩ nasɩyɛ kpaɣ pɩnaɣ 1957, ŋngʊ alɩwaatʊ ndʊ ɛɛwɛna pɩnzɩ 83.

EDMA - La psychanalyse, Le Livre de Poche, 1975 (page 22-1 crop)

Carl Gustav Jung palʊla-ɩ pɩnaɣ 1875 Kesswil, Suwisi ɛjaɖɛ taa, kɛ Caama cejewiye naɖɩyɛ liɖe taa kɛlɛ cɛjɛ hɔɔlʊʊ taa ɛ-caa kaakɛ Luther tɛ pasɩtɔr. Ɖoyo hɔɔlʊʊ taa lɛ, Jung lɩna ɖɔkɔtɔ naa sakɩyɛ tɛ. Ɛ-takayaɣ ŋga ɛya-kɛ hɩɖɛ se Me-fezuu yɔ ka-taa ɛlɩzɩ tɔbʊʊ nɛ ɛwɩlɩ ɛzɩma ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ Tɔm kpem nɛ ɖɔkɔtɔ tʊmɩyɛ yɔ.

E-ɖoo Emilie, palʊla-ɩ Preiswerk ɛ-tɛ nɛ Nürtingen kiŋ nɛ ɛ-tɛ lʊlʊʊ taa pɛkpɛndɩ ɛyaa hiu nɛ naalɛ. Pɩkɔma lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 14 pɩnaɣ 1903, ɛkpaɣ halʊ Emma Rauschenbacch, ɛ nɛ-ɩ palʊlɩ piyaa kagbanzɩ. Emma tɛ mba lukaɣna waacɩ naa nɛ paawɛ ñɩm kpem nɛ pɛwɛɛ Schaffhouse kaŋtɔŋ taa.