Lawrɛnsɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Laʊrɛnsɩyɔm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 103 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa yɔ Lr (wɛɛ kɩbɩnaa taa pɩɩkɛ Lw pɩkɔɔ pɩsɩna pɩnaɣ 1963). Albert Ghiorso lubina-ɩ pɩnaɣ 1961, ɛ nɛ Torbjørn Sikkeland, Almon E. Larsh et Robert M. Latimer (Etaazuunii), kɛlɛ pɛcɛlɛ-ɩ Ernest Orlando Lawrence hɩɖɛ, ɛnʊ weyi ɛtɩlɩ siklotron waa wɛtʊ pɩnaɣ 1929.

Pɩkɛ pʊtʊ weyi palaba-ɩ kɩlabʊ yɔ, pana-ɩ kajalaɣ ɖeɖe lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 14 pɩnaɣ 1961 Heavy Ion Linear Accelerator (HILAC) kɛ Lawrence Radiation Laboratory Berkeley sukuli kɩtɛzʊʊ taa ɛlɛ pɔyɔkaɣ kalɩfɔrnɩyɔm hɔɔlʊʊ nakʊyʊ pɩtɩŋna bɔrɩ nazɩyʊ sɩɣlɩyaa bɔrɩ 10 nɛ bɔrɩ 11.

Pɩtɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ pʊkɔna ntɔjɔɔlɩyɛ ɖɩ-yɔɔ pɩnaɣ 1967 pɩlɩna JINR ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ yɔɔ Dubna, Mɔsɩkʋʋ tɛtʊ taa, mba wɩlɩna se agbele 257Lr pɩtɛkɛ ŋgʊ yɔkʊʊna alɩfa 8,6 MeV nɛ cɛnzɩ tɔʊ caɣyɛ ɛzɩ 8s, ŋgʊ tɩfɛyɩ kɩmaŋ nɛ ndʊ paana Berkeley yɔ, kɛlɛ pɩɩkɛ agbele 258Lr ñɩnʊ, ɛlɛ lɩzaɣ 256Lr waa yee pɔyɔka amɛrɩsɩyɔm 243 hɔɔlʊʊ kɔyɔ.