Keɣsi yaʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Keɣsi yaʋ wazɩɣ-ɖʋ we ? Ɛyaa nabɛyɛ wɛɛ paanɩɣ keɣa tɔbʋʋ. Ɩmaɣzɩ ɛvalaa yɔɔ. Ɛvalaa kpaɣ ahoye yɔɔ nɛ pokoo lɛ keɣadʋ ɛfɛyɩ nɛ ɛkʋsɩ pa-nandʋ taa kɔyɔ, pɩɩsaŋ-wɛ paʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ nɔɔyʋ wɛɛ lɛ, ɛñɩtɩɣ ɛnɩɩ keɣa taŋ lɛ, pɩwɛ ɛzɩ eyele wembu ɛlakaɣ yɔ nɛ ɛpaa. Ɖɩnɩɣ kpaagbaa mbʋ se keɣa taa wɛ leleŋ nɩɩyɩ.

Keɣa leleŋ wɛ le ? Nabɛyɛ maɣzɩɣ se keɣa ɖɩyayɛ wɛʋ mbʋyɔ, tɔm yem pɔyɔɔdʋʋ. Tɩɣtɩɣyɛ taa, yee ŋtɛkpɛlɛkɩ keɣa yaʋ ŋŋpɩzɩɣ ŋkpa-kɛ nɛ ɖoŋ wiɖii. Ɖɔɖɔ lɛ, yee ɛyaa naalɛ ɩya keɣa kʋɖʋmaɣ nɛ ŋwelesi-kɛ, ke-leleŋ tɛkpɛndɩ. Pʋtɔbʋʋ se keɣa sɔzɩŋ wɛ ka-kalɩyʋ cɔlɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ ɖiheyiɣ-mɩ sɔnɔ se mɩ ɖɔɖɔ ɩkpɛlɛkɩ keɣsi kalʋʋ.

Ɛzɩna mbʋ ɖɩmaɣ kabɩyɛ kʋnʋŋ takayɩsɩ taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩmaɣ kabɩyɛ keɣsi. Ƞɖɔkʋʋ takayaɣ nɛ ŋkuli-kɛ lɛ, ŋkalɩɣ ka-taa matʋ se ŋnɩɩ tʋ-tɔbʋʋ. Keɣa tɔm nɛ tɩdɩ. Nyaɣ-kɛ se ŋnɩɩ ke-leleŋ. Nɔɔyʋ ɛwɛ ñɔ-cɔlɔ ɖɔɖɔ yɔ, ɛnɩɩ ke-leleŋ. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛyʋ ɛɛyaɣ keɣa e-liu tɛɛ. Yee ŋna keɣa takayaɣ taa, kaɣzɩ ñe-liu tɛɛ, ŋñɩnɩ nɔɔ kɩbaŋga nɛ ŋkalɩ-kɛ ñɔ-nɔɔ kʋyɩ.

Ɖɩkalɩyɛ taa peeɖe lɛ, ŋsɩma ɖenɖe ñɔ-nɔɔ kʋyʋʋ ñaba nɛ ɖenɖe ñɔnɔɔ tiki fɛfɛ yɔ ; ŋsɩma ɖenɖe ŋkalɩɣ lɛɛlɛɛ nɛ ɖenɖe ŋkalɩɣ tɛmmm yɔ. Yee ŋɖɔŋ paɣtʋ tʋnɛ tʋ-yɔɔ kɔyɔ, ŋkaɣ keɣsi yaʋ camɩyɛ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, keɣa mayʋ maɣza pɩt-ɩŋgɛ payɩ mbʋyɔ pʋ-yɔɔ.