Aller au contenu

Kambɔjɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kambɔjɩ
Cambodje

Kambɔjɩ tɛlɛŋa

Kambɔjɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Kambɔjɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: Phnom Penh
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Wiyaʋ Norodom Sihamoni
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 181,035 km²
Samaɣ ñʋʋ: 15,762,370 (2016)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 87 km²
Internet nimaɣ: .kh

Kambɔjɩ kɛna Asii wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩ-taaɛyaa wɛ ɛzɩ miliyɔɔnaa hiu nɛ kagbaanzɩ yɔ. Peeɖe tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Phnom Penh. Kambɔjɩ nɛ ajɛya wena asɩ ɖam nɛ kamaɣ yɔ ana yɔ: wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa nɛ hayu kiŋ lɛ Tayilandi, hayʊ kiŋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ Lawɔsɩ pɩkazɩ wɩsɩ ɖilɩyɛ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ haɖɛ kiŋ ɖɔɖɔ lɛ Fɩyɛtɩnaam ɛjaɖɛ wɛna.

Payaɣ Kambɔjɩ ɛjaɖɛ taa ɛyaa se Kambɔjɩ mba yaa Kimɛɛrɩ mba. Ɛjaɖe ɖɩnɛ ɖɩ-taa ɛyaa ɛzɩ 96 kɛ mɩnɩʊ yɔɔ lakɩ ɛsɔ sɛtʊ ndʊ payaɣ se Pudisiti Tɛravadaŋ yɔ nɛ ɛyaa naalɛ kɛ mɩnʊ yɔɔ kɛ malɩŋ pɩkazɩ ɛyʊ kʊɖʊm mɩnɩʊ yɔɔ kɛ krɩstʊ tʊ.

Pɩnaɣ 1975 taa mba payaɣ-wɛ se Kɩmɛrɩ Kɩsɛɛmaa yɔ, pakpaɣ kewiyaɣ kpelaɣ lɛ ñam ñam lakasɩ sɔsɔsɩ nasɩyɛ la nɛ ɛyaa kutokiŋ kutokiŋ hiu sɩm fala.

Haɖaʊ kɛŋna tʊmɩyɛ nɖɩ Kambɔjɩ ɛyaa kilɩɣ labʊ se pehiu nɛ pɔtɔɔ yaa pehiuna pa-tɩ yɔ, mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛyaa ɛzɩ 57,6 kɛ mɩnɩʊ yɔɔ kɛ haɖaa. Peeɖe ɛsɩyɛ egbena sɩŋna ɖɔɖɔ nɛ ɛjaɖɛ hikɩɣ ɖɩ-tɩ ɖɔɖɔ. Pɩnaɣ 2005 taa pana kaɖzɩm nɛ gaz. Paa nɛ peeɖe kʊñɔntɩtʊ ɛɛwɛ ɛzɩma ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa kɔyɔ, ajɛya lɛɛna wɛɛ nɛ ateŋ-ɖɩ ɖooo pɩnaɣ 1990.

Kambɔjɩ wɛ Azii nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa ajɛya kɩkpɛndɩɣ ŋgbɛyɛ taa ɖooo pɩnaɣ 1999.

Cheng Heng kaakɛna Kambɔjɩ ɛjaɖɛ taa salakanaa yɔɔ cɔnɛyʊ nɛ ɛkɔɔ ɛkɛ paɣtʊ lɩzɩyaa ñʊʊtʊ nɛ ɛnʊ kɛŋna Kɩmɛrɩ ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ kacalaɣ-tʊ.