Aller au contenu

Kañɩmpusuu tɛtʋ (Désert)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Wezuu caɣʋ caɣ kaɖɛ pɩdɩɩfɛyɩ kañɩmpusuu ɛjaɖɛ taa. Mbʋ yɔ, ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛhayɩ kañɩmpusuu ɛjaɖɛ taa. Tɛtʋ fɛyɩ mʋzʋŋ, tɔɔnaɣ nakɛyɩ ɛɛpɩzɩ kala. Tɛʋ ɛɛnɩɣ, tɩŋ ɛɛpɩzɩɣ ɛñɔ, awayɩ kpɩna ɛɛpɩzɩɣ acaɣ ɖɔɖɔ wezuu kañɩmpusuu ɛjaɖɛ taa. Sumaɣ nakɛyɛ ɛɛpɩsɩɣ kacaɣ wezuu kañɩmpusuu ɛjaɖɛ taa. Tɛtɛ ñɩɣyʋʋ nakʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ kɩcaɣ wezuu kañɩmpusuu ɛjaɖɛ taa. Pʋ-tɔbʋʋ se kañɩmpusuu tɛtʋ kɛ kedeŋa yɔɔ cɩnɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ Ɛsɔ wɩla-kʋ kpalʋʋ yɔ, mbʋ pʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ pɩcaɣ wezuu tɛtʋ ndʋ tɩ-taa.

Kañɩmpusuu ɛjaɖɛ taa, tɩŋ fɛyɩ, ñɩtʋ fɛyɩ, awyɩ kpɩna fɛyɩ, tɛtɛ ñɩɣyʋʋ nakʋyʋ fɛyɩ. Kañɩmpusuu ɛjaɖɛ wɛ ndaakpeɖe ɖɔɖɔ ɛzɩ palʋlʋʋ ɛyʋ ndaakpeɖe yɔ.

Kañɩmpusuu hɔɔlɩŋ nɩɩyɛ wɛɛ nɛ payaɣ hɔɔlɩŋ ɛnʋ se niikaɣ kañɩmpusuu hɔɔlɩŋ. Pʋ-tɔbʋʋ se, hɔɔlɩŋ ɛnʋ ɛ-taa lɛ, tɛʋ nɩɣ nabʋyʋ nabɩyʋ.

Yee pɛtɛyɩ kedeŋa kpeekpe hɔɔlɩŋ naadozo kɔyɔ, hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ mpilim kɛ kañɩmpusuu tɛtʋ. Kañɩmpusuu hɔɔlɩŋ ɛnʋ ɛ-taa lɛ, hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa, tɛʋ nɩʋ nabʋyʋ nabɩyʋ. Kañɩmpusuu hɔɔlɩŋ taa, hɔɔlɩŋ weyi ɛ-taa tɛʋ nɩɣ nabʋyʋ nabʋyʋ yɔ payaɣ se niikaɣ kañɩmpusuu hɔɔlɩŋ.

Papɩzɩɣ pɛtɛyɩ kañɩmpusuu tɛtʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ. Kañɩmpusuu tɛtʋ ndʋ tɩ-taa tɛʋ nɩɣ nabɩyʋ nabɩyʋ yɔ kɩwɛɛ. Kañɩmpusuu tɛtʋ ndʋ tʋtʋ taa wɛɛ hakuu yɔ, tɩwɛɛ. Kañɩmpusuu tɛtʋ natʋyʋ ñɛwɛɛ lɛ, ɛyaa timna tɩŋ nɛ tɛtʋ ndʋ tɩpɩsɩ kañɩmpusuu ɛjaɖɛ.

Yee mbʋ, ɛyʋ wɛna ɖoŋ se ɛla nɛ kañɩmpusuu tɛtʋ pɩsɩ tɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-ɛyʋ pɩzɩɣ ɛcaɣ wezuu yɔ. Tɩŋ sɔʋ ɖeke koŋ pɩzɩɣna piyele nɛ kañɩmpusuu tɛtʋ pɩsɩ tɛtʋ wezuu ñɩndʋ. Tɩŋ sɔʋ wɛ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ. Tɩŋ yekina nɛ heelim fɛtɩɣ camɩyɛ nɛ ɛyʋ pɩzɩ ɛcaɣ wezuu. Heelim mbʋ pikpeɣlɩɣna mɩndʋ nɛ tʋtʋ taa lakɩ hakuu nɛ piyeki nɛ tɛʋ nɩɣ. Ɖɩsɔ tɩŋ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩcaɣ wezuu.