Kʊlɔɔyʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kʋlɔɔyʋ

Kʊlɔɔyʊ kɛna ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩna taa taŋɩyɩ nɔɔyʊ nɛ ɛwɛ sinaɣ hiu ŋga cɔlɔ. Kʊlɔɔyʊ ŋgʊ kɩwɛna nɩmɩyɛ yɔɔ kɩŋ. Ɛcaɣ wɛʊ ɛzɩ hʊzɩŋ yɔ ɛlɛ pɩtɛkɛ hʊzʊʊ. Kɩwɛ sɛmɩŋ kpaʊʊ yaa nabʊyʊ taa kɔyɔ kɩwɛ yuulee tɩyɛ. Kɩwazaɣ ɖɔɔ kamaɣ fɛyɩ: ŋgʊ haɣna ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩnɛ kɛ ɖɔŋ nɛ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlakɩ ɛ-tʊma nɛ pɩɩkɩlɩ-ɩ nɩʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ, kɩkpakɩɣ calɩm nɛ kɩtɛyʊ tomnaɣ kpeekpe taa.

Kʋlɔɔyʋ

Pʊtɔbʊ se kɩ-tʊmɩyɛ nɛ hʊzʊŋ pacaɣ wɛʊ kɩmaŋ. Kʊlɔɔyʊ malɩna hʊzʊŋ nɛ papɩzɩɣ pɑlɩzɩ-kʊ hʊzʊʊ yɔɔ. Palalasa-kʊ yɔ, pɩnaɣ camɩyɛ se kʊ-yɔɔ huɖuuvyaa anwa fɛlɛ fɛlɛ nakʊyʊ wɛɛ pʊcɔ nɛ pɩ-tɛɛ ŋgu ñɛwɛɛ. Kʊlɔɔyʊ yɔɔ nɛ calɩm hosi ndɩ ndɩ nɛ hosi nzɩ sɩ-taa kɛ calɩm tɩŋna nɛ pɩyɛlɩɣ ɛyʊ tɩŋa yaa tɛtɛ kpɩnɛ hɔɔlɩŋ tɩna taa.