Aller au contenu

Yulee tɔlɩm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɔlɩm mbʊ pʊwɛ yulee yɔ, pɩkɛ sɛmɩŋ tɛ tɔlɩm. Yee ɛsɔdaa ɛtʊ camɩyɛ kpayɩ kpayɩ kɔyɔ, pʊ-tɔbʊʊ se mɩndʊ kʊhʊlʊmtʊ ɛfɛyɩ kɔyɔ, tɔlɩm yulee mbʊ ɛyʊ naɣ Ɛsɔ tɔnʊʊ tɛɛ. Nabʊyʊ taa kɔyɔ, teŋgu lɩm wɛɣ ɖɔɖɔ yulee tɩyɛ.

Kaaŋ nɩɩyɛ nɛ sumasɩ nɛ pɔsɩ nasɩyɛ taa lɩm nɛ huuduhuyiŋ nɩɩyɛ wɛna tɔlɩm mbʊ pʊwɛ yulee yɔ. Ɛlɛ, tɛtɛɛ ñɩm ndɩ ndɩ sakɩyɛ fɛyɩna tɔlɩm yulee. Tɛtɛɛ ñɩm mbʊ pʊwɛna tɩŋ hatʊ tɔlɩm. Lɛɛbʊ ñɛkɛ kɩsɛmbʊ nɛ lɛɛbʊ ñɛwɛɛna sʊtʊ lɩm tɔlɩm.

Ɛzɩma mbʊ pɔcɔlɩ tɔlɩm ndɩ ndɩ nɛ panaɣ-pʊ naʊ mbʊ yɔ

Tɔlɩm mbʊ pʊwɛ yulee yɔ, pʊwɛ ndɩ ndɩ kpem. Teŋgu lɩm yulee wɛɛ. Ɛsɔdaa ɛtʊ camɩyɛ kpayɩ kpayɩ kɔyɔ, ɛyʊ naɣ se pʊwɛ yulee. Tɔlɩm yulee mbʊ pʊwɛ camɩyɛ kpayɩ kpayɩ yɔ, pʊbʊ ñɛwɛɛ. Tɔlɩm yulee nabʊyʊ ñoyu kuyu kpem ɛzɩ ɖoho yɔ.

Ñalɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yulee yɔ ɖɩnaɣ poliŋ pɩtalɩ ɛzɩ kɩmaɣzʊʊ ŋgʊ payaɣ se nanomɛtanaa 450 yaa 500 mbʊ yɔ. Lɛɣtʊ piliŋa ŋga kɔcɔŋna mʊntʊsɩŋ ndɩ ndɩ naɣ naʊ mbʊ poliŋ taa yɔ, ka-taa ñɩnɩyaa takaa nɛ pana se tɔlɩm mbʊ pʊwɛ yulee nɛ mbʊ pʊbʊ ̄n̄ɛwɛ yulecɛzʊʊ yɔ, pʊ-mʊntʊsʊŋ naɣ poliŋ pɩtalɩ ɛzɩ kɩmaɣzʊʊ ŋgʊ payaɣ se nanomɛtanaa yɔ 476 yaa 483. Nabʊyʊ taa kɔyɔ, pʊwɛɣ ɛzɩ nanomɛtanaa 466 yaa 490 mbʊ yɔ. Mʊntʊsʊʊ naʊ taa lɛ, tɔlɩm kɩsɛmɩm pɩzɩɣ ɛzɩ kɛdaɣ yɔ. Payaɣ tɔlɩm kʊhʊlʊmɩm mbʊ pañala camɩyɛ cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ se tɔlɩm yules.