Aller au contenu

Hʋzʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Heart-and-lungs

Ɛyʋ wɛna hʋzʋŋ naalɛ: nesi kɩpanzɩ yɔɔ ñɩŋʋ nɛ nɩmɩyɛ yɔɔ ñɩŋʋ. Ɛyʋ laŋɩyɛ taa hokasi nasɩyɛ wɛna nɛ sɩtaŋ hʋzʋŋ ɛnʋ ɛnɩɩlɛ. Ɛyʋ laŋgɩyɛ taa lɛ hʋzʋŋ kɛna mbʋ papɩzɩɣ nɛ payaa se kaɖɛ ɖeɖe yɔ. Hʋzʋŋ wɛ sɩnasɩ, laŋɩyɛ nɛ siɣye pɛ-hɛkʋ taa. Hʋzʋŋ taa kɛ heelim mbʋ ɛyʋ fezuu yɔ pɩwoki nɛ ɛnʋ lɩzɩɣna heelim mbʋ pɩ-taa anaɣam nɛ pɩcalɩ tomnaɣ kpeekpe pɩkasɩ nɛ mʋbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ pɩɖaɣnɩ lɩʋ.

Thoracic anatomy

Hʋzʋʋ ŋgʋ kɩwɛna nesi kɩpanzɩ yɔɔ yɔ kɩtɛyɩ tam naatozo: hʋzʋʋ ŋgʋ kɩ-hay naalɛ kiŋ wɛɛ, kɩ-hadɛ kiŋ wɛɛ nɛ pɩtasɩna kɩ-hɛkʋ taa. Piyele nɩmɩyɛ ŋgʋ wɛna hɔɔlɩŋ naalɛ: hayʋ kiŋ nɛ hadɛ kiŋ. Hʋzʋʋ naatozo

Lung (PSF)

ñɩŋʋ wɛna hɔɔlɩŋ naalɛ ɛzɩ nɩmɩyɛ ñɩŋʋ ɖɔɖɔ yɔ.