Aller au contenu

Kɔnɛtɩkuti

Pɩlɩɩna Wikipediya
Connecticut Locator Map with US

Kɔnɛtɩkuti kɛna Etaazunii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ cikpetʊ natʊyʊ. Nɛ Etazuunii ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ ajɛya cikpena naayɛ nɩɩnɩwa kpɛndɩna nɛ aɖʊ nɔɔ nɛ awɛɛ ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ taa kpaɩ. Etaazunii tɔbʊʊ nɛ kabɩyɛ taa se ajɛya kɩkpɛndʊʊ. Kɔnɛtɩkuti taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Hartford nɛ ndʊ tɩ-taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ yɔ ndʊ lɛ Bridgeport.

Tɛtʊ ndʊ tɩcɔ Kɔnɛtɩkuti nɛ tɩta yɔ tɩɖɔɔ nɛ ajɛya wena-ɖɩ nɛ ata yɔ anaa yɔ: wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ Rood Ayilandi, hayʊ kiŋ lɛ, Masacusɛtɩ piyel Niwu Yɔɔrki ñɛwɛna kamaɣ yɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa.

Putnam Connecticut

Pamaza Kɔnɛtɩkuti ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ taa lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ ɛzɩ 14 371 km2 nɛ ɖenɖe tɛtʊ ñbɩ wɛɛ yɔ, peeɖe pɩtalʊʊ ɛzɩ 12 560 km2 yɔ nɛ ɖenɖe lɩm ñɛwɛɛ yɔ, peeɖe ñɛwɛʊ ɛzɩ 181 km2 yɔ pʊtɔbʊʊ se pɩtalʊʊ ɛzɩ 12,60 yɔ kɛ mɩnɩʊ yɔɔ. Pʊtɔbʊʊ se ɖenɖe tɛtʊ ñabɩ ñɛwɛɛ yɔ, peeɖe maɣna ɛzɩ 134 853 km2 yɔ.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɖɩ kɛŋna ɛjaɖɛ kagbaanzɩ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩsʊ Etaazunii ajɛya kɩkpɛndɩɣ ŋgbɛyɛ taa yɔ. Ɛlɛ pɩɩkɛ kɔlaɣ fenaɣ nkʊ wiye pɩnaɣ 1788. Pɩnaɣ 2010 taa paakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ paana ɛyaa ɛzɩ miliyɔɔnaa 3 574 097 yɔ nɛ yee pakalɩʊ ɛyaa kɛ kilomɛtanaa yɔɔ kɔyɔ, panaɣ-wɛ ɛzɩ 29 yɔ.

Colchester, Connecticut Railroad Station Complex July 2021

Payaɣ Kɔnɛtɩkuti ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-ñʊʊdʊ se Dan Malloy (D) piyele nɛ komina ñʊndinaa kɔyɔ: Chris Murphy (D) nɛ Richard Blumenthal (D). Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ yɔ: Eŋgilisi.