Jorge Luis Borges

Pɩlɩɩna Wikipediya

Jorge Luis Borges Arɩzantini (Argentin) ɛjaɖɛ taa tʋ. Ɛ-hɩɖɛ tɩŋɛ kpeekpe kɛlɛ kɛlɛʋ kɛlɛ size Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kpataa yɔ.

Palʋla ɖajaa ɛnɛ kɩyɛɛna fenaɣ taa, kɩyakʋ hiŋ naalɛ nɛ naanza (24) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1899 n̄ɩŋga taa. Palʋla-ɩ Puyenezɛrɩ tɛtʋ taa. Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ ɛ-samaɣ taa ñɩma cɔlɔ.

Ɛ-pɩjatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ. Ɛsɩba mɩsɩkʋm fenaɣ taa, kɩyakʋ hiu nɛ naanza (14) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1986 n̄ɩŋga taa. Ɛsɩba Senɛɛvɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ taa Suwisi ɛjaɖɛ taa. Ɛsɩkaɣ lɛ, ɛɛwɛna pɩnzɩ hiŋ lutozo nɛ lʋbɛ (87).

Ɖajaa Jorge Luis Borges kɛ Arɩzantini ɛjaɖɛ tɛ takayasɩ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Ɛma ɛ-takayasɩ ndɩ ndɩ sakɩyɛ. Ɛma ɖɔɖɔ keɣsi takayɩsɩ sakɩyɛ.

Ɛma ɛ-takayɩsɩ taa takɩm ndɩ ndɩ tɔm nɛ ɛtɛ ɛma aseɣɖe tɔm. Arɩzantini tʋ, ɖajaa Jorge Luis Borges takayasɩ mayʋ ɛnɛ, ɛ-caa payaɣ size Jorge Guillermo Borges. Ɛ-caa kɛ tɔm hʋyʋ sɔsɔ kpimkpi. Ɛkɛ ɖɔɖɔ sukuli wɩlɩyʋ. Ɛyʋ fɩtɩyɩm taa maɣzɩm ndɩ ndɩ lɛɣtʋ piliŋa sukuli ɛwɩlaɣ.