John Ford

Pɩlɩɩna Wikipediya

John Ford, weyi palʊla-ɩ nɛ palabɩ-ɩ lʊlʊʊ takayaɣ lɛ paya-ɩ se John Martin Feeney. Ɛyʊ ɛnɛyɔ ɛɛkɛ hendʊ teu tʊmɩyɛ laɖʊ nɛ tɩ-lɩzɩyʊ kɛ Amerika ɛjaɖɛ taa. Palʊla-ɩ lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 1 pɩnaɣ 1894 Cape Elizabeth pɩcɔtɩna Portland (Maine tɛtʊ taa) nɛ ɛsɩ kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʊ 31 pɩnaɣ 1973 Palm Desert (Califormie). Ɛmʊ niye laɖa ta mbʊ lɛ, ɛmʊ pɩ-tɛ kɩhɛyʊʊ tam nabʊnza.

Pasɩma kɛlɛm kɛlɛm naa pɩlʊʊ nakʊyʊ nɛ kɩlakɩ kʊñʊŋ piŋ nɛ ɛzɩma ɛ-tɛ kɛlɛm kɛlɛm naa sakɩyɛ leba yaa natozo yɔɔ lɛ, kʊyʊm mbilim fɛyɩ. Pada lɛɛkʊ Upstream (pɩnaɣ 1927) paamaza se kileba ɛlɛ kitele, pʊwayi lɛ, pɔkɔɔ pana-kʊ Seelandɩ Kɩfalʋʋ mɩsɩgʊm fenaɣ taa pɩnaɣ 2010.

John Feeney, weyi ɛkaɣ kɛʊ John Ford yɔ palʊla-ɩ Irlandi caɣyaa nabɛyɛ liɖe taa. Ɛ-caa tɛ kaakɛ nɛ An Spidéal kiŋ Galway ajɛyɛ taa. E-ɖoo tɛ Aran lɩm cɔ ajɛyɛ wena nɛ pɩta yɔ ataa kiŋ. John kɛ tɩnʊʊ kɛ piya hiu nɛ kʊyʊm hɛkʊ taa ɛlɛ pada natozo sɩba cɩɩɩ cɩɩɩ, nɛ naalɛ ñasɩ lɛ pɛwɛna pɩnzɩ pazɩ pazɩ yem nɛ piya kʊdɔmɩŋ. Ɛ-caa kaatɛma kɛʊ kpagbasɩ kpayʊ nɛ lakʊ taa ɛyʊ wayi lɛ, ɛkʊyɩ nɛ ɛɖɛɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa pɩnaɣ 1872 nɛ ɛpɩsɩ ɛ-tɩ Amerika tʊ pɩnaɣ 1878 yaa 1880. Ɛyʊ ɛnɛyɔ ɛtʊlɩ Portland speakeasy pɩnaɣ 1897 ɖenɖe Irlandi ɛyaa samaɣ kpeɣluu peeɖe tɛtʊ taa yɔ.

Pɩnaɣ 1914, John Martin ma ɛ-hɩɖɛ Maine sukuli kɩtɛzʊʊ ɛlɛ wiɖii etowolo kɩ-taa kpa nɛ ɛna. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛ-ɖalʊʊ Francis kaawɛ ɛyɔɔdʊʊna-ɩ Hollywood tɔm. John Martin kpaɣ maɣzɩm mbʊ se ɛlɩzɩ-ɩ pɩ-taa. Pʊkɔma hasɩyaɖɛ fenaɣ taa lɛ, ewolo Hollywood nɛ ɛpɩsɩ-ɩ ɛ-ɛyʊ weyi ɛlakɩ-ɩ pɩtɩŋa yɔ. Pʊwaza kɛlɛ nɛ ɛtɩlɩ sɩnɩma tʊma wena ɛ-ɖalʊʊ lakaɣ kɛlɛm kɛlɛm naa mba ɛ-ɖalʊʊ teɣa nɛ ɛlakɩ yɔ.

Ɛkatɩ pɛlɔ Mary McBryde Smith tʊ ɛ-tɛ Ilandi Ecossais kiŋ, weyi ɛkɔma ɛkpaɣ halʊ pɩnaɣ 1920. Thomas More pɩɣa kɛlɛ ɛlɛ kɛ politiki ɛyʊ. Ɛ-nɛ ɛ-walʊ paya ɖama nɛ pɩtɩŋna pʊyɔɔ lɛ, hɔʊ kʊkɔɔ kɩɖanɩɣ ɖɔkʊʊ nisi cɔɔcɩ taa pɩnaɣ 1941, alɩwaatʊ ndʊ ɛ-ɖaŋ sɩba yɔ. Pɛwɛna piya naalɛ, Patrick Michael palʊla-ɩ pɩnaɣ 1921 nɛ Barbara palʊla-ɩ pɩnaɣ 1922.